Home ข่าวสารสภาทนายความ ร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบการสถาปนา 125 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด

ร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบการสถาปนา 125 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด

3093

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.40 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายธีระ ช่วยเพชร อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน ร่วมมอบพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา 125 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมี นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูลผู้ตรวจการอัยการ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมพิธีเปิดงานวิชาการวันสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี, รับชมวีดีทัศน์ประวัติศาสตร์และความเป็นมา, รับฟังเพลง “อัยการของแผ่นดิน” จากกลุ่มอัยการรุ่นใหม่ ประพันธ์และขับร้องโดย นายสมัชญ์พล ศรีชลวัฒนา และพร้อมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่องทิศทางองค์กรอัยการ ณ ห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments