Home คดีแพ่ง การใช้สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับประกันภัย

การใช้สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับประกันภัย

3165

การใช้สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับประกันภัย

การใช้สิทธิไล่เบี้ยเมื่อผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วนั้น เป็นการรับช่วงสิทธิอย่างหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะใช้สิทธิดังกล่าวได้ตามที่ตนได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ ในมาตรา 880 ซึ่งบัญญัติว่า

มาตรา 880 ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น

ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้น

ซึ่งตามมาตรา 880 ดังกล่าวนี้เป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญอย่างหยึ่งของสัญญาประกันภัย คือหลักการรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไปใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลภายนอกได้เท่าจำนวนที่ตนได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไป โดยหลักการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการใช้ค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง และเพื่อให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ก่อวินาศภัยนั้น ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนได้กระทำขึ้น อีกทั้งผู้เอาประกันภัยจะเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนเดียวกันทั้งจากผู้ก่อวินาศภัยและผู้รับประกันภัยไม่ได้ และไม่ว่ากรณีใดผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิไปเกินกว่าจำนวนที่ตนจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปไม่ได้เช่นกันตามมาตรา 880 วรรคสอง และวัตถุประสงค์สำคัญของการรับช่วงสิทธิ เพื่อป้องกันการแสวงหากำไรของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอาจรับผลประโยชน์ทั้งสองทาง คือ จากผู้ที่รับประกันภัยและจากผู้ก่อความเสียหาย และเพื่อให้บุคคลผู้ก่อความเสียหายรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ได้ก่อนั้น โดยหลักในการรับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัยนั้นมีข้อพิจารณาตามมาตรา 880 อยู่ว่า

1.ต้องเป็นประกันวินาศภัยเท่านั้นที่ผู้รับประกันภัยจะสามารถเข้ารับช่วงสิทธิได้ หากเป็นกรณีประกันชีวิตจะไม่สามารถรับช่วงสิทธิได้

2.ต้องเป็นวินาศภัยที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก เท่านั้นตามมาตรา 880

3.ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิไปต่อเมื่อได้ใช้ค่าสินไหมทำแทนไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ตามการรับช่วงสิทธิตามมาตรา 880 นั้น มีข้อยกเว้นอยู่ว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันกับบุคคลบภายนอกผู้ทำให้เกิดวินาศภัย หรือบุคคลภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้หลุดพ้นจากความรับผิดต่อผู้เอาประกันไปแล้ว ผู้รับประกันก็ไม่อาจรับช่วงสิทธิตามมาตรา 880 ได้ ตามมาตรา 850-852

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments