กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับผลประโยชน์ จะได้แก่“ผู้เอาประกัน”

กรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้ระบุชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ ไว้ หมายความว่าผู้เอาประกันกับผู้รับผลประโยชน์ คือคนคนเดียวกัน เวลาทำเรื่องตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทนต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง (เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์)

กรณียังผ่อนชำระค่าเช่าซื้อยังไม่หมด ผู้รับผลประโยชน์ จะได้แก่“บริษัทไฟแนนซ์”

ผู้รับผลประโยชน์คือบริษัทไฟแนนซ์ หรือที่เรียกว่าผู้ให้เช่าซื้อ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์สูญหาย หรือเสียหาย หากต่อมาการเกิดเหตุในครั้งดังกล่าวเข้าเงื่อนไขที่บริษัทประกันต้องคืนทุนประกัน บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมให้แก่ไฟแนนซ์ (ตามจำนวนทุนประกัน) หลังจากนั้นผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์จะนำทุนประกันหักกับภาระยอดหนี้คงเหลือ มียอดคงเหลือจะต้องคืนผู้เอาประกัน) แต่ถ้าจำนวนเงินไม่พอภาระหนี้ทางไฟแนนซ์จะเรียกเก็บกับผู้เอาประกันเพิ่มเติม (อาจจะให้จ่ายทีเดียวหรือผ่อนชำระต่อแล้วต่อนโยบายของแต่ละบริษัท)

ผู้รับผลประโยชน์ประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกับผู้รับผลประโยชน์ประกันชีวิตอย่างไร

“ผู้รับผลประโยชน์ประกันรถยนต์” คือ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือเสียหายอย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถซ่อมแซ่มได้

“ผู้รับผลประโยชน์ประกันชีวิต” ในความหมายของประกันภัย หมายถึง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เอาประกัน โดยเป็นทายาท เช่น สามี ภรรยา มารดา บิดาและบุตร

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments