Home บทความคดีแพ่ง ชื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฟ้องที่ศาลไหน

ชื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฟ้องที่ศาลไหน

579

ชื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฟ้องที่ศาลไหน

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรง คือ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๕๙   ถ้าคำสนองมาถึงล่วงเวลา ท่านให้ถือว่าคำสนองนั้นกลายเป็นคำเสนอขึ้นใหม่

คำสนองอันมีข้อความเพิ่มเติม มีข้อจำกัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วยนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นคำบอกปัดไม่รับ ทั้งเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ด้วยในตัว

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

มาตรา 4 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น (1) คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่

 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๗  กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

คำเสนอที่ส่งทางโปรแกรมไลน์ เป็นคำเสนอขณะผู้ซื้ออยู่ที่นครศรีธรรมราช ถือเป็นสถานที่มูลคดีเกิดแห่งหนึ่ง (สถานที่อันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันทำให้เกิดอำนาจฟ้อง)

เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องจึงฟ้องที่ศาลแขวงนครศรีธรรมราชได้

 

จากกรณีตามประเด็นดังกล่าวมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศึกษาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๓๐/๒๕๖๓

โจทก์ทราบว่ารถยนต์บรรทุกคันที่พิพาทได้มีการเสนอขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต และโจทก์มีความสนใจจนมีการต่อรองราคากันกับจำเลยผ่านทางโปรแกรมไลน์ จนสามารถตกลงกันได้ในราคา ๒๗๐,๐๐๐ บาท และจากข้อความทางโปรแกรมไลน์ที่ตอบกลับมาว่าไม่น่าเชื่อเจ้านายผมลดให้พี่เกือบ ๓ หมื่น สงสัยคุยถูกคอกันครับ อันแสดงให้เห็นว่าคำเสนอราคาของจำเลยในตอนแรกคงมากกว่าราคา ๒๗๐,๐๐๐ บาท #โจทก์ต่อรองจึงกลายเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ #จำเลยตกลงขายโดยส่งข้อความซึ่งถือเป็นคำสนองไปถึงโจทก์โดยผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโปรแกรมไลน์ ซึ่งโจทก์เป็นผู้อยู่ห่างโดยระยะทางคือที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อันฟังได้ว่าคำเสนอเดิมของจำเลยที่เสนอขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตย่อมตกไป การที่โจทก์เสนอต่อรองราคาเท่ากับโจทก์บอกปัดไม่รับในราคาที่จำเลยเสนอ #การต่อรองถือว่าโจทก์ได้ทำคำเสนอไปใหม่ให้กับจำเลยตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๕๙ วรรคสอง ของ ป.พ.พ.#การตอบรับของจำเลยในราคาที่ต่อรองของโจทก์ถือได้ว่าต่างฝ่ายตกลงก่อสัญญากันแล้ว ทั้งโจทก์ได้โอนมัดจำไปให้กับจำเลยในเวลาต่อมาอันฟังได้ว่าสัญญาซื้อขายได้เกิดขึ้นแล้ว แม้จะไม่ได้ทำเป็นหลักฐานต่อกันก็ตาม โจทก์ในฐานะผู้บริโภคย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาได้ #จังหวัดนครศรีธรรมราชที่โจทก์อยู่จึงเป็นสถานที่ก่อให้สัญญาเกิดส่วนหนึ่งด้วยแล้ว เมื่อรถยนต์บรรทุกอันเป็นสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยในเขตอำนาจศาลแขวงนครศรีธรรมราชได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๔ (๑) ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗

 

ดังนั้นพอสรุปได้ว่าชื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฟ้องร้องคดีต่อศาล อันเป็นสถานที่ก่อให้สัญญาเกิดส่วนหนึ่งด้วยแล้ว ซึ่งถือเป็นสถานที่มูลคดีเกิด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานนคร สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ทนายความ
สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ ถนนร่มเกล้า ซอย10 แขวง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์3 ซอย4 (อยู่ระหว่างซอย10 และซอย 8)
บ้านเลขที่ 290/221 โทร 0899811406 ครับ
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.byslaw.com/
Facebook Comments