Home บทความคดีแพ่ง ทรัพย์สินที่ได้มาโดยเสน่หาระหว่างสมรส หากผู้รับโอนคืนให้แก่ผู้ให้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส หรือไม่?

ทรัพย์สินที่ได้มาโดยเสน่หาระหว่างสมรส หากผู้รับโอนคืนให้แก่ผู้ให้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส หรือไม่?

2346

กรณีทรัพย์สินที่ได้มาโดยเสน่หาระหว่างสมรส หากผู้รับโอนคืนให้แก่ผู้ให้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส หรือไม่?

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้คือ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๗๑ สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน

(1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

(2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา

(4) ที่เป็นของหมั้น

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างให้ศึกษาดังต่อไปนี้  คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๒/๒๕๖๓

โจทก์จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนในที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยโดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นการให้โดยเสน่หา มิใช่โจทก์และจำเลยทำสัญญาขายที่ดินพิพาท แม้ที่ดินพิพาทป็ทรัพย์สินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรส #แต่เป็นการได้มาโดยการให้โดยเสน่หา จากโจทก์ อันถือเป็นสินส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑

(๓) จำเลยย่อมมีสิทธิทำบันทึกโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทคืนให้แก่โจทก์อันเป็นการจัดการ

สินส่วนตัวของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๓ หาต้องได้รับ

ความยินยอมจากภริยาจำเลย

 

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า  ทรัพย์สินที่ได้มาโดยเสน่หาระหว่างสมรส  หากผู้รับโอนคืนให้แก่ผู้ให้ไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก       คู่สมรส  เนื่องจากเป็นสินส่วนตัว

สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ ถนนร่มเกล้า ซอย10 แขวง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์3 ซอย4
บ้านเลขที่ 290/221 โทร 0899811406 ครับ
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.byslaw.com/

Facebook Comments