Home กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญากับพรบ.จราจรเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือไม่

ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญากับพรบ.จราจรเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือไม่

2756

ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญากับพรบ.จราจรเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือไม่

การที่จำเลยขับรถโดยประมาทน่าหวาดเสียวและโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้อื่น เป็นเหตุให้รถชนผู้อื่นบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสและตาย อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.๔๓ (๔) และ (๔) กับเป็นความผิดตาม ป.อ.ม.๒๙๑,๓๐๐ และ ๓๙๐ ด้วยนั้น ถือว่าเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

การที่จำเลยขับรถในขณะเมาสุราอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๔๓ (๒) (๔), ๑๕๗,๑๖๐ วรรคท้ายกับการที่จำเลยขับรถยนต์ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยความเร็ว สูงโดยประมาทเส้นแบ่งกึ่งกลางเข้าไปในช่องทางรถสวนในขณะเมาสุรา ซึ่งเป็นสาเหตุ ส่วนหนึ่งของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้รถยนต์ของจำเลยเงี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ที่ผู้ตายขับขี่ ผู้ตายถึงแก่ความตายและผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายอันเป็นความผิดตาม ป.อ.ม.๒๙๑ และ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๔๓ (๒) (๔),๑๕๗,๑๖๐ วรรคท้ายเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายและผู้เสีย หายได้รับอันตรายแก่กาย จึงเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท

ยกตัวอย่างเช่น

การที่จำเลยขับรถในขณะเมาสุราอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๔๓ (๒), ๑๖๐ วรรคสาม กับการที่จำเลยขับรถตามหลังรถคันอื่นด้วยความเร็วสูงในขณะ เมาสุราจนหยุดรถไม่ทันเมื่อได้รับสัญญาณไฟจราจรสีแดงในขณะขับรถจะผ่านสี่แยก ซึ่ง เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกพ่วงของจำเลย ชนรถยนต์กระบะได้รับความเสียหาย และทำให้ พ. กับพวกได้รับอันตรายแก่กายและได้รับอันตรายสาหัส อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๔๓ (๔), ๑๕๗ และ ป.อ. มาตรา ๓๐๐, ๓๙๐ นั้น เป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ รถยนต์กระบะเสียหายและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ จึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็น ความผิดต่อกฎหมายหลายบท แม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ทางบกฯ ซึ่งบัญญัติไว้คนละอนุมาตราตามที่โจทก์ฎีกา ก็ไม่ทำให้การกระทำดังกล่าวเป็น ความผิดหลายกรรมต่างกัน และแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพตามฟ้องโจทก์ก็เป็นการ รับสารภาพว่าได้กระทำการต่าง ๆ ดังที่โจทก์ฟ้อง ส่วนที่จำเลยจะมีความผิดตามกฎหมาย ใดหรือไม่เป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาวินิจฉัย (ฎ.๗๒๕/๕๗)

การที่จำเลยขับรถขณะเมาสุราอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ มาตรา ๔๓ (๒), ๑๖๐ วรรคสาม กับการที่จำเลยขับรถด้วยความเร็วสูงในขณะเมาสุราจนไม่ สามารถลดความเร็วของรถลงและหยุดรถเพื่อให้รถยนต์ของผู้ตายเลี้ยวขวาผ่านไปก่อน ที่ เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้รถยนต์ของจำเลยพุ่งเข้าเฉียวช” รถยนต์ที่ผู้ตายขับ และผู้ตายถึงแก่ความตาย อันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๑ แต่ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๔๓ (๔), ๑๕๗ นั้นเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ ผลโดยตรงที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจึงเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมา หลายบท ต้องลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๑ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ปมาตรา ๙๐ (ฎ.๓๐๕๕/๕๑)

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935
Facebook Comments