Home บทความคดีแพ่ง องค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นมีองค์ประกอบอย่างไร

องค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นมีองค์ประกอบอย่างไร

1045

หลักกฎหมาย

มาตรา ๓๙๓ “ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

เป็นความผิดเล็กน้อยโทษเบาๆ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ในหมวด ความผิด “ลหุโทษ”

องค์ประกอบความผิด

๑ดูหมิ่น

๒. ผู้อื่น

๓ซึ่งหน้าหรือโดยการโฆษณา

๔. โดยเจตนา

๑. ดูหมิ่น

หมายความถึง ดูถูกเหยืดหยามทำให้อับอาย ซึ่งอาจจะกระทำทางกริยา เช่น ยกส้นเท้าให้ ถ่มน้ำลายรด ชี้ให้ดูของลับ หรือกระทำทางวาจาเช่นด่าด้วยคำหยาบคาย หรือด่าว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน

๒. ผู้อื่น (ผู้เสียหาย)

คือบุคคลอื่นที่ถูกดูหมิ่น (ผู้เสียหาย) ซึ่งมักจะเป็นบุคคลธรรมดา (กรณีดูหมิ่นไม่จำต้องมีหรือกระทำต่อบุคคลที่สามเหมือนกรณีหมิ่นประมาท ตามมาตรา ๓๒๖)

๓.ซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา .

“ซึ่งหน้า” หมายความว่า ต่อหน้าผู้ถูกดูหมิ่น

“ด้วยการโฆษณา” หมายถึง กระทำให้แพร่หลาย เช่นปิดใบปลิว หรือลงข่าว หนังสือพิมพ์

 

Facebook Comments