Home บทความคดีแพ่ง ค่าเสียหายทางแพ่ง ในคดีหมิ่นประมาทมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง

ค่าเสียหายทางแพ่ง ในคดีหมิ่นประมาทมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง

2676

ค่าเสียหายทางแพ่ง ในคดีหมิ่นประมาทมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง

นอกจากจะถูกจำคุกหรือถูกปรับในคดีอาญาแล้ว ผู้กระทำหรือจำเลยอาจจะ ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายฐานทำให้เขาเสียชื่อเสียง

ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังในทางแพ่ง ได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ขอให้ศาลบังคับ

จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้ หรือถ้าผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเอง ก็เรียก ค่าเสียหายทางแพ่งพร้อมกันไปด้วยได้ หรือถ้าไม่เรียกค่าเสียหายทั้ง ๒ กรณี

ดังกล่าว ผู้เสียหายจะแยกคดีส่วนแพ่งมาฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายต่างหากก็ได้ ป.วิ.อาญา มาตรา ๔๐, ๘๔/๑

ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่กล่าวมา ในหมวด ๓ นี้คือ มาตรา ๓๒๒, ๓๒๗, ๓๒๘ ยอมความกันได้ (มาตรา ๓๓๓)

คดีที่เกิดขึ้นเสมอๆ และน่าจะสนใจพิเศษก็คือ ข้อหา “ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือ ด้วยการโฆษณา” (มาตรา ๓๙๓) ดูจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นง่ายและเกิดมากที่สุด อัตราโทษ

จำคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อันเป็นความผิด ลหุโทษ และข้อหา “ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน” (มาตรา ๑๓๖) ซึ่งผู้กระทำก็ถูกเจ้าพนักงาน

ตั้งข้อหา และฟ้องร้องต่อศาลอยู่เสมอเช่นเดียวกัน

 

Facebook Comments