Home บทความคดีแพ่ง ออกเช็คเพื่อประกันหนี้ผู้อื่น มีความผิดทางอาญาหรือไม่

ออกเช็คเพื่อประกันหนี้ผู้อื่น มีความผิดทางอาญาหรือไม่

1576

ออกเช็คเพื่อประกันหนี้ผู้อื่น มีความผิดทางอาญาหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 539-540/2529

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว วินิจฉัย ว่า จำเลย ออก เช็ค ตาม ฟ้อง ให้โจทก์ เพื่อ เป็น ประกัน หนี้ เงินกู้ พิพากษา ยกฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง สำนวน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า สิทธิ ใน การ นำ คดี อาญา มา ฟ้อง ของ โจทก์ระงับ ไป แล้ว เพราะ โจทก์ ได้ ฟ้อง ภรรยา จำเลย และ ทำ สัญญาประนีประนอม ยอมความ กัน ตาม คดี แพ่ง หมายเลข แดง ที่ 213/2523 ของศาลจังหวัด อุบลราชธานี พิพากษา ยืน

โจทก์ ทั้ง สอง สำนวน ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ข้อ กฎหมาย ว่า โจทก์ ฎีกา ว่า สิทธิ นำ คดี อาญามา ฟ้อง ของ โจทก์ ยัง ไม่ ระงับ เพราะ โจทก์ ได้ ฟ้อง จำเลย เป็น คดีนี้ ก่อน ที่ โจทก์ ฟ้อง และ ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ กัน ในคดีแพ่ง หมายเลข แดง ที่ 213/2523 การ ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความดังกล่าว มิได้ มุ่งหมาย จะ ให้ สิทธิ นำ คดี นี้ มา ฟ้อง ระงับ ไปด้วย พิจารณา แล้ว ได้ความ ว่า โจทก์ ฟ้อง คดีแพ่ง ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2523 และ ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ กัน ใน วันที่15 กรกฎาคม 2523 หลังจาก ฟ้อง คดี นี้ ใน สัญญา ประนีประนอม ยอมความข้อ 4 มี ข้อความ ว่า หาก จำเลย ทั้ง สอง ใน คดี นั้น ชำระ หนี้ ให้โจทก์ เสร็จสิ้น ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความ แล้ว โจทก์ จะ ถอนฟ้อง จำเลย ที่ 1 ที่ ศาล จังหวัด ธัญบุรี ให้ เมื่อ ข้อเท็จจริง ได้ความ อย่าง นี้ สิทธิ นำ คดี อาญา มา ฟ้อง ของ โจทก์ จึง มิได้ ระงับไป ตาม คำวินิจฉัย ของ ศาลอุทธรณ์ ฎีกา โจทก์ ข้อ นี้ ฟัง ขึ้น

ปัญหา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ฟ้อง หรือ ไม่ นั้น ตาม คำเบิกความของ โจทก์ ได้ ความ ว่า เมื่อ พ.ศ. 2521 นางกาหลง ภรรยาจำเลย ยืม เงิน โจทก์ แล้ว ออก เช็ค ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาอุบลราชธานี เพื่อ ชำระ หนี้ แต่ ธนาคาร ปฏิเสธ การ จ่าย เงิน โจทก์ฟ้อง นางกาหลง กับ พวก ทาง อาญา ศาลจังหวัด อุบลราชธานี มี คำสั่งประทับฟ้อง จำเลย และ นางกาหลง กับ พวก ขอ ประนีประนอม ยอม ชำระ เงินให้ โจทก์ 1,800,000 บาท เศษ ได้ ชำระ เงิน ให้ บาง ส่วน จำเลย ได้ออก เช็ค ตาม ฟ้อง ให้ โจทก์ เพื่อ ชำระ หนี้ แทน นางกาหลง จาก คำเบิกความ ดังกล่าว จะ เห็น ได้ ว่า นางกาหลง กับ พวก เป็น หนี้ โจทก์จำเลย เอง ไม่ ได้ เป็น หนี้ จำเลย นำสืบ ว่า ได้ ออก เช็ค ตาม ฟ้องให้ โจทก์ เพื่อ ค้ำประกัน การ ชำระ หนี้ ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความของ นางกาหลง ภรรยา และ ได้ ความ ตาม คำเบิกความ ของ โจทก์ เอง ว่าหาก นางกาหลง ไม่ ชำระ หนี้ ครบ โจทก์ ก็ นำ สัญญา มา ฟ้อง นางกาหลงได้ การ ออก เช็ค ให้ โจทก์ จึง น่า ออก เพื่อ เป็น หลักประกัน เมื่อจำเลย ไม่ ได้ เป็น หนี้ โจทก์ แต่ ได้ ออก เช็ค ให้ โจทก์ เพื่อ เป็นประกัน ผู้อื่น จะ ถือ ว่า จำเลย ออก เช็ค เพื่อ ชำระ หนี้ โดย เจตนาจะ ไม่ ให้ มี การ ใช้ เงิน อัน เป็น ความผิด ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ไม่ ได้ จำเลย จึง ไม่ มี ความผิดตาม ฟ้อง ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ยกฟ้อง นั้น ศาลฎีกา เห็นด้วย ในเหตุผล ฎีกา โจทก์ ฟัง ไม่ ขึ้น

พิพากษา ยืน

สรุป

สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ระบุไว้ว่าหากจำเลยชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วโจทก์จะถอนฟ้องคดีอายาที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯนั้นไม่มีผลเป็นการยอมความทางอาญาสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์จึงยังไม่ระงับ จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์แต่ได้ออกเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อเป็นประกันหนี้ผู้อื่นถือไม่ได้ว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้โดยเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินแม้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คจำเลยก็ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

Facebook Comments