Home ทั้งหมด เข้าแทนที่คู่ความมรณะที่ขอยกเว้ยค่าธรรมเนียม แต่มีทรัพย์สินเพียงพอชำระค่าธรรมเนียมศาล ไม่ชำระศาลสั่งทิ้งฟ้องได้หรือไม่

เข้าแทนที่คู่ความมรณะที่ขอยกเว้ยค่าธรรมเนียม แต่มีทรัพย์สินเพียงพอชำระค่าธรรมเนียมศาล ไม่ชำระศาลสั่งทิ้งฟ้องได้หรือไม่

1767

เข้าแทนที่คู่ความมรณะที่ขอยกเว้ยค่าธรรมเนียม แต่มีทรัพย์สินเพียงพอชำระค่าธรรมเนียมศาล ไม่ชำระศาลสั่งทิ้งฟ้องได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๐๙/๒๕๖๔

การเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดอันจะเป็นการ ทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๔ (๒) จะต้องเป็นการ เพิกเฉยไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาตามคำสั่งศาลโดยชอบและโจทก์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อ ศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณานั้น คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในศาลชั้นต้นแก่โจทก์ทั้งหมด ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นปรากฏว่า โจทก์มรณะ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง เพื่อให้คู่ความนั้นดำเนินการกระบวน พิจารณาแทนโจทก์ต่อไป ดังนั้น ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ย่อมมีสิทธิดำเนินคดีแทนโจทก์ รวมทั้งสิทธิที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลชั้นต้นด้วย แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์มีทรัพย์สินสามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ก็ไม่มีผลกระทบถึง สิทธิในการดำเนินคดีแทนโจทก์ต่อไปแต่อย่างใด การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้เข้าเป็นคู่ความ แทนโจทก์ชำระค่าขึ้นศาลโดยที่ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าขึ้นศาล ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว จึงเป็นการไม่ถูกต้อง ถือไม่ได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดี ภายในเวลาตามที่ศาลกำหนดขันจะเป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา ๑๗๕ (๒) ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องให้จำหน่ายคดีออกจาก สารบบความจึงไม่ชอบ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments