Home ทั้งหมด ปลอมลายมือชื่อในสำเนาบัตรประชาชน แล้วนำไปใช้ผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือไม่

ปลอมลายมือชื่อในสำเนาบัตรประชาชน แล้วนำไปใช้ผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือไม่

2091

 

ปลอมลายมือชื่อในสำเนาบัตรประชาชน แล้วนำไปใช้ผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือไม่

คำถามปลอมลายมือชื่อของเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วนำไปใช้เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารราชการปลอมหรือไม่

คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๐/๒๕๖๓ จำเลยทั้งสองเพียงแต่ปลอมลายมือชื่อของผู้เสียหายที่ ๑ ลงในสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนที่แท้จริงของผู้เสียหายที่รับรองความถูกต้อง) โดยไม่มีการเติมหรือตัดทอน ข้อความหรือแก้ไขสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แตกต่างไปจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นี้แต่อย่างใด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวยังคงเป็นเอกสารที่แท้จริง การปลอม ลายมือชื่อผู้เสียหายที่ ๑ ลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจึงเป็นเพียงการปลอมเอกสาร ตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๔ วรรคแรก (เดิม) เท่านั้น เมื่อจำเลยทั้งสองใช้สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เสียหายที่ ๑ ดังกล่าว จึงไม่เป็นความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม คงมี ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๘ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๖๔ วรรคแรก (เดิม) ซึ่งจำเลยทั้งสองเป็นผู้ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม จึงต้องลงโทษฐานร่วมกันใช้เอกสารปลอมแต่กระทงเดียวตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments