Home ทั้งหมด ฎีกาใหม่ พบความผิดซึ่งหน้า แล้วตามผู้ต้องหาที่หนีไปในบ้าน ต้องมีหมายจับหมายค้นก่อนหรือไม่

ฎีกาใหม่ พบความผิดซึ่งหน้า แล้วตามผู้ต้องหาที่หนีไปในบ้าน ต้องมีหมายจับหมายค้นก่อนหรือไม่

1856

ฎีกาใหม่ พบความผิดซึ่งหน้า แล้วตามผู้ต้องหาที่หนีไปในบ้าน ต้องมีหมายจับหมายค้นก่อนหรือไม่

 

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๑๕/๒๕๖๕
เจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านที่จำเลยพักอาศัยอยู่กับ
ยึดได้ดีตามีน ๑ ถุง เป็นของกลาง และ ม. แจ้งว่าคีตามีนของกลางดังกล่าวเป็นของจำเลย
ซึ่งขณะนี้ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่จึงติดตามมาที่บ้านดังกล่าวพบจำเลยนั่งอยู่
กับ ผ. ที่แคร่ไม้ใต้ถุนบ้านพันตำรวจโท อ. จึงเข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
และแสดงบัตรเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ดู จำเลยกลับวิ่งหลบหนี
โดยถืออาวุธปืนสั้นติดตัวไปด้วยครั้นร้อยตำรวจเอก ธ. และผู้เสียหายซึ่งวิ่งติดตามไป
ตะโกนบอกให้มอบตัว จำเลยก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านเกิดเหตุและพยายามดันปิดประตู
ม. ภริยาของจำเลยตามพฤติการณ์ดังกล่าวจึงมีหลักฐานตามสมควรว่าจำเลยน่าจะได้กระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนี กรณีจึงมีเหตุที่จะขอ
ออกหมายจับจำเลยได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๖๖ (๒) ทั้งเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน
ที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับจำเลยได้ ประกอบกับการที่จำเลยถืออาวุธปืน
วิ่งหลบหนีไปตามถนนสาธารณะซึ่งเป็นในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้
รับใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าพยานโจทก์
ทั้งสามกับพวกซึ่งได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยทราบแล้ว จึงมีอำนาจ
ที่จะจับกุมจำเลยได้แม้ไม่มีหมายจับตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๗๔ (๑) (๓) และถึงแม้ตาม
มาตรา ๔๒ จะบัญญัติว่า “ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน
เว้นแต่จะได้ทำตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน” ก็ตาม
แต่การที่จำเลยกระทำความผิดซึ่งหน้าเมื่อถูกไล่จับแล้วหลบหนีเข้าไปในบ้านเกิดเหตุ
สิบตำรวจโท ภ. และร้อยตำรวจเอก ธ. ย่อมมีอำนาจที่จะเข้าค้นบ้านเกิดเหตุได้แม้ไม่มี
หมายค้น ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๙๒ (๓) ด้วยเหตุนี้ สิบตำรวจโท ภ.และร้อยตำรวจเอก ธ.
จึงมีอำนาจติดตามเข้าไปจับกุมจำเลยภายในบ้านเกิดเหตุแม้จะไม่มีหมายจับและหมายค้น

Facebook Comments