Home ทั้งหมด แพ้คดีขับไล่ แล้วมายื่นขอครอบครองปรปักษ์ใหม่ได้หรือไม่

แพ้คดีขับไล่ แล้วมายื่นขอครอบครองปรปักษ์ใหม่ได้หรือไม่

2037

แพ้คดีขับไล่ แล้วมายื่นขอครอบครองปรปักษ์ใหม่ได้หรือไม่

คําถาม ศาลมีคําพิพากษาคดีถึงที่สุดว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จําเลยมายืนคําร้องขอแสดงกรรมสิทธิทีดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซําหรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที ๕๔๐๓/๒๕๖๔

ผู้คัดค้านเคยฟ้องขับไล่ผู้ร้องออกจากทีดินพิพาท อ้างว่าทีดินพิพาทเป็นของผู้คัดค้าน ผู้ร้องเป็นจําเลยให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง ศาลกําหนดประเด็นข้อพิพาทว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือจําเลย (ผู้คัดค้านหรือผู้ร้อง) ซึ่งต่อมาคดีดังกล่าวศาลมีคําพิพากษาถึงทีสุดแล้วว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือผู้คัดด้าน การที่ผู้ร้องมายืนคําร้องขอคดีนี้ว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในทีดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์เท่ากับเป็นการอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทนั้นเอง ดังนัน

คดีนีจึงมีประเด็นเป็นอย่างเดียวกันกับคดีก่อนว่า ทีดินพิพาทเป็นของผู้ร้องหรือผู้คัดค้าน คําพิพากษาในคดี
ก่อนย่อมผูกพันผู้ร้องซึ่งเป็นคู ความในคดีนี้ด้วยจนถึงวันที่คําพิพากษาในคดีก่อนถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสียถ้าหากมี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่งการที่ผู้ร้องมายื่นคําร้องขอเป็นคดีนี้อีกจึงเป็นการขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นทีได้วินิจอัยไปแล้ว การยืนคําร้องขอในคดีนีของผู้ร้องจึงเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซํา ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๕๕

Facebook Comments