Home ทั้งหมด การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

222

การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

ทีมงานทนายกฤษดา ขอกราบเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันมีกำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 เป็นกรณีการ

เหตุหย่าตามกฎหมาย

มาตรา 1516 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เหตุฟ้องหย่า มีดังต่อไปนี้

  • สาปีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นอันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือปีชู้ หรือร่วม ประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ถ้า เป็นเหตุให้อีกฝายหนึ่ง

(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง

(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดขัง เพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไปหรือ (ค) ได้รับความเลียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ ร่วมกันอันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

  • สามีหรือภริยา พำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมื่นประมาทหรือเหยียด หยามอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภริยา จงใจละทั้งร้างอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ (4/1) สามีหรือภริยา ต้องคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีใน

ความผิดที่อีกฝายหนึ่งมีได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิด หรือยีนยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ในการ กระพำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝายหนึ่งได้รับความเลียหาย หรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันอันสามีภริยาได้[ดย ปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝายใดฝายหนึ่งฟ้องหย่าได้

  • สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลา เกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดือย่างไร อีกฝายหนึ่งฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภริยาไมให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควรหรือพำการ เป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ถ้าการกระทำนั้นถ้งขนาดที่อีกฝายหนึ่ง เดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอา สภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันอันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีก ฝายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภรืยา วิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจรืตนั้นมีลักษณะยากจะหาย ได้ กับทั้งความวิกลจริตถ้งขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันอันสามีภริยาต่อไปไมได้ อีกฝายหนึ่งฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภริยาผิดทัณท์บนที่พำให้ไว้เป็นหนังลือในเรื่องความประพฤติ อีกฝายหนึ่งฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภริยา เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง อันอาจเป็นภัยแก่อีกฝายหนึ่งและโรคมี ลักษณะเรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
  • สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายพำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอด กาล อีกฝายหนึ่งฟ้องหย่าได้

หากเข้าเหตุหย่าดังต่อไปนี้สามารถฟ้องหย่าได้ตามกฎหมาย มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 0891427773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments