Home ทั้งหมด การวางแผนการศึกษา กฎหมาย

การวางแผนการศึกษา กฎหมาย

253

การวางแผนการศึกษา

สิ่งที่นักศึกษาสมควรจะจัดทำในการตระเตรียมศึกษา ก็คือ การวางแผนการ ศึกษาไว้ล่วงหน้า การวางแผนดังกล่าวนี้ มีเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณา ๓ เรื่อง คือ

๑. การตั้งปณิธานแน่วแน่ในอันที่จะศึกษาให้สำเร็จดีที่สุด

๒. การครองตนระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย

๓. การแบ่งเวลาสำหรับการศึกษาและการอื่นๆ

๑. การตั้งปณิธานแน่วแน่ในอันที่จะศึกษาให้สำเร็จดีที่สุด

การที่จะศึกษาวิชากฎหมายได้สำเร็จดีที่สุดนั้น ก็เช่นเดียวกับการศึกษาวิชาการ ในสาขาอื่นๆ กล่าวคือนักศึกษาจะต้องตั้งปณิธานให้แน่วแน่เสียก่อนว่าความสำเร็จ ในการศึกษานั้น คือความปรารถนาอันแรงกล้าของตน ถ้าขาดเสียซึ่งปณิธานนี้แล้ว ย่อมเป็นการพ้นวิสัยที่นักศึกษาจะศึกษาไต้ผลดี แม้แต่เพียงจะศึกษาให้ผ่านการสอบไล่ ไปไต้ก็เป็นการยากเสียแล้ว

ปัญหามีว่า การตั้งปณิธานแน่วแน่นั้น มีหลักการสำคัญประการใด ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดี้ ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่า ควรใช้อิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนาเป็นหลักการสำคัญ

Facebook Comments