Home ทั้งหมด ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายใหม่

ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายใหม่

592

สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

เขียนที่

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าxxxx  อายุ xxx ปี เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน xxxxxxx  อยู่บ้านเลขที่ xxxxxxxx ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินให้ไว้แก่ xxx สัญชาติxxหนังสือเดินทางเลขที่ xxx ออกให้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 “ผู้ให้กู้” ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินของผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน …………………………….บาท (………………………………………………………) และได้รับเงินกู้ไปครบถ้วนแล้วแต่วันทำสัญญานี้

ข้อ 2. ผู้กู้ยอมให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป

ข้อ 3. ผู้กู้ยอมสัญญาว่าจะนำเงินที่กู้นี้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดมาชำระให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวันที่………………………………..

ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินนี้ ผู้กู้จะนำ ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย xx ตามสัญญาจะซื้อจะขายแนบท้ายสัญญากู้ฉบับนี้เป็นหลักประกันโดยเมื่อบริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้กู้เมื่อใด ผู้กู้จะนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญากู้ฉบับนี้มาจดทะเบียนจำนองไว้กับ “ผู้ให้กู้) เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินครั้งนี้ และผู้กู้ขอรับรองว่าทรัพย์สินที่ได้นำมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้นี้เป็นทรัพย์สินของผู้กู้เอง และมิได้นำไปประกันหรือมีภาระติดพันในหนี้สินเจ้าหนี้รายอื่นเลย และขอรับรองว่าในระหว่างที่เอาทรัพย์สินดังกล่าวมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันเงินกู้รายนี้แล้ว ผู้กู้จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อให้มีภาระผูกพันธุ์แก่ทรัพย์ที่ประกันเงินกู้รายนี้  ถ้าผู้กู้ทำผิดสัญญาข้อนี้ถือว่าผู้กู้หลอกลวงอันเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดิน

ข้อ 5. ผู้กู้ยอมให้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ประพฤติผิดสัญญากู้นี้แต่ข้อหนึ่งข้อใด  ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้เรียกร้องต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนทันที่และยอมเสียค่าเสียหายต่าง ๆ ตลอดจนค่าพาหนะที่ต้องเสียไปในการทวงถามและค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น  หากเป็นเรื่องผิดสัญญาชำระดอกเบี้ย ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยที่ค้างทบต้นได้ด้วย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจสัญญากู้เงินฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเป็นไปตามเจตนาของทั้งสองฝ่ายแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้กู้

 

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้ให้กู้

ลงชื่อ…………………………………………………………..พยาน

ลงชื่อ…………………………………………………………..พยาน

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments