Home ทั้งหมด คำแนะนำเทคนิคการให้การชั้นสอบสวน

คำแนะนำเทคนิคการให้การชั้นสอบสวน

499

**คำแนะนำเทคนิคการให้การชั้นสอบสวน**

ทนายกฤษดา ขออนุญาตแนะนำการให้การชั้นสอบสวนเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาอาจใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาได้ ดังนั้น การให้การชั้นสอบสวนจึงควรกระทำอย่างรอบคอบและถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อให้คำให้การนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกกล่าวหามากที่สุด

**การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบปากคำ**

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบปากคำเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผู้ถูกกล่าวหาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคดีของตนให้เข้าใจ รวมถึงเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการยืนยันที่อยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถูกกล่าวหาควรปรึกษาทนายความหรือทีมงานทนายกฤษดาเพื่อขอคำแนะนำในการให้การชั้นสอบสวน

การปรึกษาทนายความก่อนให้การชั้นสอบสวนมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

* ทนายความสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับสิทธิของตนในการให้การชั้นสอบสวน
* ทนายความสามารถช่วยตรวจสอบคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาว่าถูกต้องหรือไม่
* ทนายความสามารถช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาในการต่อสู้คดี

**ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน**

ผู้ถูกกล่าวหาควรให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา โดยหลีกเลี่ยงการตอบคำถามด้วยคำตอบที่คลุมเครือหรือหลีกเลี่ยงการตอบคำถาม ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบหรือจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้ถูกกล่าวหาควรแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ

การให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจทำให้พนักงานสอบสวนเกิดความประทับใจและอาจพิจารณาให้ข้อผ่อนผันแก่ผู้ถูกกล่าวหาได้ เช่น อนุญาตให้ประกันตัว เป็นต้น

**ไม่ควรให้การเท็จ**

ผู้ถูกกล่าวหาไม่ควรให้การเท็จ เพราะอาจส่งผลเสียต่อตนเองได้ เช่น พนักงานสอบสวนอาจดำเนินคดีเพิ่มเติมฐานให้การเท็จ นอกจากนี้ การให้การเท็จอาจทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสียโอกาสในการต่อสู้คดี

การให้การเท็จถือเป็นความผิดอาญาฐานให้การเท็จ โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**ควรสงบสติอารมณ์ในการให้การ**

ผู้ถูกกล่าวหาควรสงบสติอารมณ์ในการให้การ โดยหลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์ เช่น โมโห โกรธ ร้องไห้ เพราะอาจทำให้พนักงานสอบสวนเข้าใจผิดได้

การแสดงอารมณ์ในการให้การอาจทำให้พนักงานสอบสวนมองว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด หรืออาจทำให้พนักงานสอบสวนไม่เชื่อคำให้การของผู้ถูกกล่าวหา

**ควรปรึกษาทนายความก่อนให้การ**

หากผู้ถูกกล่าวหามีทนายความ ผู้ถูกกล่าวหาควรปรึกษาทนายความก่อนให้การทุกครั้ง เพื่อให้ทนายความได้ช่วยตรวจสอบคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาในการต่อสู้คดีได้

ทนายความสามารถช่วยผู้ถูกกล่าวหาในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบปากคำ เช่น ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ช่วยฝึกซ้อมการตอบคำถาม เป็นต้น

**สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการให้การชั้นสอบสวน**

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิในการให้การชั้นสอบสวน ดังนี้

* ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของตน
* ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา
* ได้รับการประกันตัว
* ได้รับการปรึกษาทนายความ
* ไม่ให้การรับสารภาพ
* ให้การเป็นพยานปากตนเอง

ผู้ถูกกล่าวหาควรใช้สิทธิของตนในการให้การชั้นสอบสวนอย่างรอบคอบ เพื่อให้การให้การชั้นสอบสวนนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด

**ตัวอย่างการให้การชั้นสอบสวน**

ตัวอย่างการให้การชั้นสอบสวนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกกล่าวหา ดังนี้

* ให้การอย่างตรงไปตรงมา โดยหลีกเลี่ยงการตอบคำถามด้วยคำตอบที่คลุมเครือหรือหลีกเลี่ยงการตอบคำถาม
* ให้การอย่างละเอียด โดยอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
* ให้การอย่างสม่ำเสมอ โดยตอบคำถามในลักษณะเดียวกันทุกครั้ง

ตัวอย่างการให้การชั้นสอบสวนที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ถูกกล่าวหา ดังนี้

* ให้การเท็จ
* ให้การพลิกแพลง
* ให้การขาดความสม่ำเสมอ

**สรุป**

การให้การชั้นสอบสวนเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้ถูกกล่าวหาควรให้ความสำคัญในการให้การชั้นสอบสวน โดยปฏิบัติตามเทคนิคการให้การชั้นสอบสวนที่ถูกต้อง เพื่อให้คำให้การนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด

ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม

Facebook Comments