Home ทั้งหมด ฟ้องหย่าชาวจีน มีเหตุใดบ้าง ต้องเตรียมเอกสารอย่างไร

ฟ้องหย่าชาวจีน มีเหตุใดบ้าง ต้องเตรียมเอกสารอย่างไร

ฟ้องหย่าชาวจีน

5848
ฟ้องหย่าชาวจีน
ฟ้องหย่าชาวจีน

ขั้นตอนการฟ้องหย่ามีหลักการพิจารณาอย่างไร

ทีมงานทนายกฤษดาขออนุญาตแนะนำว่า เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายจีนนั้น มีปรากฎดังนี้

(1) คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่น

(2) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ความรุนแรงในครอบครัว ข่มเหง หรือละทิ้งสมาชิกในครอบครัวของตน

(3) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสพสมนิสัยที่ไม่ดี เช่น การเล่นการพนัน การใช้ยาเสพติด แม้จะชักชวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า

(4) ที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเป็นเวลาสองปีเพราะความบาดหมางกันทางอารมณ์ และ

(5) สถานการณ์อื่นๆ ที่นำไปสู่การล่มสลายของความสัมพันธ์ของทั้งคู่

วันนี้ทีมงานทนายกฤษดา จะมาแนะนำขั้นตอนง่ายๆในการฟ้องหย่าสามีหรือภริยาชาวจีนที่จดทะเบียนสมรสมีวิธีการดังนี้

ตามปกติแล้วการหย่า นั้นสามารถฟ้องในศาลของประเทศไทยได้ ดังนั้นการหย่า แล้วทีมงานทนายกฤษดาได้สรุปวิธีการอ่างง่ายไว้โดยเฉพา

–>1.ฟ้องหย่าชาวจีน ที่ศาลไหน

การจะฟ้องหย่าชาวจีนนั้น ฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ในจังหวัดหรือเขตที่ตั้งอยู่อยู่กินกัน หรือ ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของภูมิลำเนาจำเลย ที่จำเลยมีทะเบียนบ้านอยู่

–>2.ฟ้องหย่าชาวจีน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนบ้าน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส
 • รูปถ่ายการอยู่กิน
 • พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุหย่า
 • สูติบัตรบุตร
 • หลักฐานหรือตารางรายการสินสมรส
 • หลักฐานที่เกี่ยวกับหนี้สินในระหว่างสมรส
 • หลักฐานค่าเลี้ยงชีพ
 • หลักฐานค่าเลี้ยงดูบุตร

–>3.เหตุแห่งการฟ้องหย่าชาวจีนมีเอกสารอะไรบ้าง

ฟ้องหย่าแม้จะเป็นหารฟ้องชาวต่างชาติ แต่ใช้หลักเกณฑ์ในการหย่าของกฎหมายไทย

 1. ยกย่องหญิงอื่น/ชายอื่น เป็นชู้หรือมีชู้
 2. ประพฤติชั่ว ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่
  1. ได้รับความอับอาย
  2. ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง
  3. ได้รับความเสียหายเกินควร
 3. ทำร้ายร่างกาย หรือทรมานจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามบุพการี
 4. ทิ้งล้างอีกฝ่ายเกินหนึ่งปี
  1. ถูกจำคุกเกินหนึ่งปี
  2. สมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปี
 5. ถูกศาลสั่งให้สาบสูญ
 6. ไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะเลี้ยงดู หรือทำตนเป็นปฏิปักษ์
 7. วิกลจริตมาเกิน 3 ปี
 8. ผิดฑัณฑ์บนที่เคยตกลงกันไว้เป็นหนังสือ
 9. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล

–>4.เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ในคดีฟ้องหย่า

 • หย่าอย่างเดียว 200 บาท ค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ
 • หย่ามีสินสมรส เสียค่าธรรมเนียม 2 เปอร์เซ็นต์ และค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ
 • หย่าเรียกค่าเลี้ยงชีพ เสีย 200 บาท และค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ
 • หย่าเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร เสีย 200 บาท และค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ

–>5ฟ้องหย่า ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใด

 • ประมาณ2-6เดือนในศาลชั้นต้น
 • ประมาณ3เดือนถึง6เดือนในศาลอุทธรณ์

–>6ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้หรือไม่

ได้มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. คู่ความผู้ขอไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ โดยขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้อง หรือ ต่อสู้คดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือ ชั้นฎีกา ก็ได้ ตามมาตรา 155
 2. กำหนดเวลายื่นคำร้อง ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่จะฟ้อง หรือที่ได้ฟ้องคดีไว้แล้ว พร้อมกับคำฟ้อง คำฟ้องอุทธรณ์หรือคำฟ้องฎีกา คำร้องสอดหรือคำให้การ แล้วแต่กรณี แต่ถ้าบุคคลนั้นตกเป็นผู้ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลในภายหลัง จะยื่นคำร้องในเวลาใดๆก็ได้ มาตรา 156 วรรคหนึ่ง
 3. การเสนอพยานหลักฐาน ผู้ร้องอาจเสนอพยานหลักฐานไปพร้อมกับคำร้อง และหากศาลเห็นสมควรไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติม ศาลจะไต่สวนโดยเร็ว มาตรา 156 วรรค 2
 4. หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
  4.1 เป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือ
  4.2 หากผู้ร้องไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร #เมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ร้อง และในกรณีที่ผู้ร้องเป็นโจทก์ หรือ ผู้อุทธรณ์ หรือฎีกา การฟ้องร้อง หรือ อุทธรณ์ หรือ ฎีกา นั้นต้องมีเหตุอันสมควรด้วย มาตรา 156/1 วรรค 2
 5. กรณีคู่ความเคยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลชั้นต้นมาแล้ว แล้วยื่นคำร้องนั้นในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาอีก ให้ถือว่าคู่ความนั้นยังไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือหากไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอยู่ ตามมาตรา 156/1 วรรค 3 เว้นแต่จะปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอื่น

–>6อุทธรณ์/ฎีกาได้หรือไม่

เป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมาย

–>6ควรฟ้องหย่าหรือไม่

หากมีเหตุหย่าควรติดต่อทีมงานทนายกฤษดา เพื่อดำเนินคดีทางศาล

หากกล่าวโดยสรุปของวิธีการแล้วเป็นกังนี้

การฟ้องหย่าชาวจีนในประเทศไทยนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยกฎหมายไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดยวิธีการฟ้องหย่าชาวจีนในประเทศไทย มีดังนี้

1. การเตรียมเอกสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการฟ้องหย่าชาวจีนในประเทศไทย มีดังนี้

 • คำฟ้องฟ้องหย่า

หนังสือฟ้องหย่าเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นฟ้องศาล โดยหนังสือฟ้องหย่าจะต้องระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้

* ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สัญชาติ และเลขประจำตัวประชาชนของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
* วันที่จดทะเบียนสมรส
* สาเหตุแห่งการหย่า
* คำขอต่างๆ ของผู้ฟ้องหย่า เช่น ขอแบ่งทรัพย์สิน ขอดูแลบุตร เป็นต้น

คู่สมรสทั้งสองฝ่ายสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือฟ้องหย่าได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรม

 • สำเนาทะเบียนสมรส

สำเนาทะเบียนสมรสเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แสดงหลักฐานการจดทะเบียนสมรสของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดยสามารถขอสำเนาทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานอำเภอที่จดทะเบียนสมรส

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แสดงหลักฐานบุคคลของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดยสามารถขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานอำเภอที่อาศัยอยู่

 • สำเนาสูติบัตรของบุตร (ถ้ามี)

สำเนาสูติบัตรของบุตรเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แสดงหลักฐานการเป็นบุตรของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดยสามารถขอสำเนาสูติบัตรได้ที่โรงพยาบาลหรือสำนักงานเขตหรือสำนักงานอำเภอที่จดทะเบียนเกิดบุตร

 • หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร (ถ้ามี)

หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แสดงหลักฐานการรับรองบุตรของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดยสามารถขอสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรได้ที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานอำเภอที่จดทะเบียนรับรองบุตร

 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมศาล

คู่สมรสที่เป็นผู้ฟ้องหย่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นฟ้องหย่า โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ที่เคาน์เตอร์ของศาล

2. การยื่นฟ้อง

การยื่นฟ้องหย่าชาวจีนในประเทศไทย สามารถทำได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือศาลจังหวัดที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีภูมิลำเนาอยู่ โดยยื่นฟ้องด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องแทนก็ได้

หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายประสงค์จะยื่นฟ้องหย่าด้วยตนเอง คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือศาลจังหวัดที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีภูมิลำเนาอยู่ โดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปยื่นต่อศาล

หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายประสงค์จะมอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องแทน คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้อง โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้

* ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สัญชาติ และเลขประจำตัวประชาชนของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
* ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สัญชาติ และเลขประจำตัวประชาชนของทนายความ
* อำนาจที่ผู้ฟ้องหย่ามอบให้ทนายความกระทำแทน

คู่สมรสทั้งสองฝ่ายสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรม

3. การพิจารณาคดี

เมื่อศาลได้รับคำฟ้องแล้ว ศาลจะนัดคู่สมรสทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ย หากคู่สมรสไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลจะพิจารณาคดีต่อไป โดยศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายนำสืบมา

พยานหลักฐานที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายอาจนำสืบมาประกอบการพิจารณาคดี มีดังนี้

 • คำให้การของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
 • เอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
 • พยานบุคคล เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท เป็นต้น

คำพิพากษาของศาลจะถือเป็นที่สุด

ขยายความเพิ่มเติม

นอกจากวิธีการฟ้องหย่าชาวจีนในประเทศไทยตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว คู่สมรสที่ประสงค์จะฟ้องหย่าชาวจีนในประเทศไทย ยังสามารถพิจารณาฟ้องหย่าที่ประเทศจีนได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศจีน

การฟ้องหย่าที่ประเทศจีน คู่สมรสจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดยคู่สมรสอาจพิจารณาจ้างทนายความในประเทศจีนให้ดำเนินการฟ้องหย่าแทนก็ได้

ทั้งนี้ การฟ้องหย่าชาวจีนในประเทศไทยหรือประเทศจีน อาจมีขั้นตอนและรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี ดังนั้น คู่สมรสที่ประสงค์จะฟ้องหย่าชาวจีน ควรปรึกษาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments