Home ทั้งหมด ฟ้องหย่าชาวสิงคโปร์ มีเหตุใดบ้างมีวิธีการอย่างไร

ฟ้องหย่าชาวสิงคโปร์ มีเหตุใดบ้างมีวิธีการอย่างไร

1207

ในการฟ้องหย่าชาวสิงคโปร์ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องขอหย่าต่อศาลครอบครัว (Family Court) ของสิงคโปร์ โดยคำร้องขอหย่าจะต้องระบุถึงเหตุแห่งการหย่า ซึ่งกฎหมายสิงคโปร์กำหนดให้การหย่าสามารถทำได้หากคู่หย่ามีเหตุดังต่อไปนี้

 • สามีหรือภรรยามีพฤติกรรมนอกใจ
 • สามีหรือภรรยาทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอีกฝ่าย
 • สามีหรือภรรยาไม่สามารถมีบุตรได้
 • สามีหรือภรรยาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้
 • สามีหรือภรรยาเป็นโรคจิตหรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ

นอกจากนี้ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหย่า เช่น การดูแลบุตร ทรัพย์สิน การเลี้ยงดู ฯลฯ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

ขั้นตอนในการฟ้องหย่าชาวสิงคโปร์ มีดังนี้

 1. คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องขอหย่าต่อศาลครอบครัวของสิงคโปร์ โดยคำร้องขอหย่าจะต้องระบุถึงเหตุแห่งการหย่าและข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหย่า หากไม่สามารถตกลงกันได้ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นข้อเสนอของตนเองต่อศาล

 2. ศาลจะส่งคำร้องขอหย่าไปยังคู่หย่าอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อคัดค้านหรือยอมรับคำร้อง หากคู่หย่าอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านคำร้อง ศาลจะนัดคู่หย่าทั้งสองฝ่ายมาพิจารณาคดี

 3. หากคู่หย่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับคำร้อง ศาลจะออกคำสั่งหย่าให้ โดยคำสั่งหย่าจะมีผลบังคับใช้ทันที

 4. หากคู่หย่าอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านคำร้อง ศาลจะนัดคู่หย่าทั้งสองฝ่ายมาพิจารณาคดี โดยศาลจะพิจารณาหลักฐานและข้อเท็จจริงต่าง ๆ แล้วตัดสินว่าคู่หย่ามีเหตุแห่งการหย่าหรือไม่ หากศาลเห็นว่าคู่หย่ามีเหตุแห่งการหย่า ศาลจะออกคำสั่งหย่าให้

เอกสารที่ต้องเตรียมในการฟ้องหย่าชาวสิงคโปร์ มีดังนี้

 • หนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทางของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย
 • ทะเบียนสมรสฉบับจริง
 • หนังสือสัญญาหย่า (หากมี)

หากคู่หย่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทย คู่หย่าฝ่ายดังกล่าวจะต้องยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารสำคัญจากประเทศไทยต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ โดยเอกสารที่ต้องรับรอง ได้แก่

 • ทะเบียนสมรสฉบับจริง
 • หนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หากคู่หย่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ คู่หย่าฝ่ายดังกล่าวจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในสิงคโปร์ต่อศาลครอบครัว โดยศาลจะพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุแห่งการหย่าและข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหย่า

ค่าใช้จ่ายในการฟ้องหย่าชาวสิงคโปร์ ขึ้นอยู่กับประเภทของการฟ้องหย่า โดยการหย่าโดยความยินยอมจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหย่าโดยความประสงค์ของฝ่ายเดียว

หากท่านต้องการฟ้องหย่าชาวสิงคโปร์ ขอแนะนำให้ท่านปรึกษาทนายความที่เชี่ยวชาญกฎหมายครอบครัวของสิงคโปร์ เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการดำเนินการฟ้องหย่า

Facebook Comments