Home ทั้งหมด เคล็ดลับการการทำงานสำหรับทนายความใหม่

เคล็ดลับการการทำงานสำหรับทนายความใหม่

471

#เคล็ดลับการการทำงานสำหรับทนายความใหม่

ทีมงานทนายกฤษดา ขออนุญาตแนะนำว่า การเริ่มต้นอาชีพทนายความใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ต่อไปนี้ทนายกฤษดา จะขออนุญาตมาบอกความลับ ซึ่งเป็นเคล็ดลับการการทำงานสำหรับทนายความใหม่ เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นอาชีพเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

#เรียนรู้กฎหมายให้รอบด้าน

กฎหมายเป็นพื้นฐานของอาชีพทนายความ ทนายความจำเป็นต้องมีความรู้กฎหมายที่รอบด้าน ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความ กฎหมายมหาชน และกฎหมายเฉพาะด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานและรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น

#กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก กฎหมายแรงงาน กฎหมายสัญญา เป็นต้น

#กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษทางอาญา เช่น กฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ความผิดฐานฆ่าคนตาย เป็นต้น

#กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร เป็นต้น

#กฎหมายเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ตรงนี้ทนายกฤษดาแนะนำว่า ทนายความใหม่ควรศึกษากฎหมายให้รอบด้าน โดยเริ่มต้นจากกฎหมายพื้นฐาน เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน จากนั้นจึงศึกษากฎหมายเฉพาะด้านที่สนใจหรือตรงกับสายงานที่ต้องการทำงาน

#ฝึกฝนทักษะการว่าความ

ทนายกฤษดา แนะนำว่า การว่าความเป็นทักษะสำคัญที่สุดของทนายความ ทักษะการว่าความที่ดีจะช่วยให้ทนายความสามารถนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถโน้มน้าวใจศาลหรือคู่กรณีให้เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของตน

#ทักษะการว่าความที่ดีนั้นประกอบด้วยทักษะต่างๆ เช่น

ทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทักษะในการนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ทักษะในการโต้ตอบกับคู่กรณีและศาล
ทนายความใหม่ควรฝึกฝนทักษะการว่าความอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมรมว่าความของมหาวิทยาลัย การแข่งขันทักษะการว่าความ หรือทำงานในสำนักงานทนายความที่เปิดโอกาสให้ทนายความใหม่ได้ฝึกฝนการว่าความ

#พัฒนาทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทนายความ ทั้งการสื่อสารกับลูกค้า คู่กรณี และศาล ทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ทนายความสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจง่าย ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

#ทักษะการสื่อสารที่ดีนั้นประกอบด้วยทักษะต่างๆ เช่น

ทักษะในการฟังอย่างตั้งใจ
ทักษะในการพูดจาให้ชัดเจน
ทักษะในการเขียนให้เข้าใจง่าย
ทนายความใหม่ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเอง โดยอาจฝึกฝนตนเอง เช่น การพูดในที่สาธารณะ การเขียนรายงานหรือจดหมาย เป็นต้น หรืออาจเรียนหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร

#มีบุคลิกภาพที่ดี

บุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทนายความ บุคลิกภาพที่ดีจะช่วยให้ทนายความเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า คู่กรณี และศาล

#บุคลิกภาพที่ดีของทนายความนั้นประกอบด้วยลักษณะต่างๆ เช่น

ความเป็นมืออาชีพ
ความสุภาพอ่อนน้อม
ความมั่นใจ
ทนายความใหม่ควรฝึกฝนตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี โดยอาจสังเกตบุคลิกภาพของทนายความรุ่นพี่ หรืออาจขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานหรืออาจารย์

#ทำงานอย่างหนักและอดทน

อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างมาก ทนายความจำเป็นต้องทำงานหนักและอดทนเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน

ทนายความใหม่ควรเตรียมพร้อมที่จะทำงานหนักและอดทน โดยอาจตั้งเป้าหมายในการทำงาน เช่น เรียนจบหลักสูตรวิชาชีพทนายความภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือทำงานในสำนักงานทนายความที่มีงานท้าทายให้เรียนรู้ เป็นต้น

#เรียนรู้จากผู้อื่น เข้าฟังสัมมนา เข้าเรียนคอรส์ต่างๆ ศึกษาด้านการเงิน

ทนายกฤษดาขออนุญาตแนะนำว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทนายความ การเรียนรู้จากผู้อื่นจะช่วยให้ทนายความได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ทนายความใหม่ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน อาจารย์ หรือทนายความรุ่นพี่ นอกจากนี้ ทนายความใหม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการหรือสัมมนา เพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

#นอกจากนี้คำแนะนำของทนายกฤษดาเพิ่มเติมว่าปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

โลกของกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทนายความจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถให้บริการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทนายความใหม่ควรติดตามข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอยู่เสมอ นอกจากนี้ ทนายความใหม่ควรเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้

นอกจากเคล็ดลับการการทำงานข้างต้นแล้ว ทนายความใหม่ควรมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพทนายความ รักความยุติธรรม และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพทนายความได้

หากข้อความอ่านแล้วเป็นประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนทนายความด้วยครับ ขอบคุณครับ
ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th.

Facebook Comments