Home ทั้งหมด เทคนิคการสอบข้อเท็จจริงจากลูกความ

เทคนิคการสอบข้อเท็จจริงจากลูกความ

610

#เทคนิคการสอบข้อเท็จจริงจากลูกความ

ทีมงานทนายกฤษดา ขออนุญาตแนะนำว่า การสอบข้อเท็จจริงจากลูกความเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการดำเนินคดี เนื่องจากข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการพิจารณาคดี หากทนายความสามารถสอบข้อเท็จจริงจากลูกความได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง จะช่วยให้ทนายความสามารถดำเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ขั้นตอนในการสอบข้อเท็จจริงที่ดีมีดังนี้

#การเตรียมตัวให้พร้อม

ก่อนการสอบข้อเท็จจริงจากลูกความ ทนายกฤษดา แนะนำว่า ทนายความควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคดีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมทั้งเตรียมคำถามที่จะซักถามลูกความให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยให้ทนายความสามารถสอบข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น

ตัวอย่างเช่น หากคดีเป็นคดีละเมิด ทนายความควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายละเมิด กฎหมายแพ่งการกำหนดค่าเสียหาย อย่างถ่องแท้ รวมทั้งเตรียมคำถามที่จะซักถามลูกความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้น และตัวการที่ทำให้เกิดความความเสียหาย เป็นต้น

#สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

ทนายกฤษดา แนะนำว่า ทนายความควรสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ลูกความรู้สึกสบายใจและสามารถให้การได้อย่างตรงไปตรงมา บรรยากาศที่เป็นมิตรจะช่วยให้ลูกความสามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น ทนายความอาจเริ่มต้นด้วยการทักทายลูกความอย่างสุภาพ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปก่อน อย่างเช่นคำถามทั่วไปก่อน แล้วจึงค่อยเข้าสู่การสอบข้อเท็จจริง

#ใช้คำถามที่ชัดเจนและกระชับ

ทนายความควรใช้คำถามที่ชัดเจนและกระชับ เพื่อให้ลูกความเข้าใจคำถามและสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ทนายกฤษดาแนะนำว่า คำถามที่ชัดเจนและกระชับจะช่วยให้การสอบข้อเท็จจริงดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะถามว่า “คุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” ทนายความอาจถามว่า “คุณรู้สึกโกรธ โมโห หรือเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่”

#ฟังลูกความอย่างตั้งใจ

ทนายความควรฟังคำให้การของลูกความอย่างตั้งใจ เพื่อให้เข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ การฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้ทนายความสามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น หากลูกความตอบคำถามว่า “เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้” ทนายความอาจถามคำถามเพิ่มเติมว่า “เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาใด ที่ไหน” เป็นต้น

#ซักถามอย่างละเอียด

ทนายความควรซักถามลูกความอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและถูกต้อง การซักถามอย่างละเอียดจะช่วยให้ทนายความสามารถวิเคราะห์คดีและเตรียมฟ้องร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น หากคดีเป็นคดีละเมิด ทนายความอาจซักถามลูกความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เช่น เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง เป็นต้น

#บันทึกคำให้การ จัดทำบันทึกข้อเท็จจริง และแผนการดำเนินคดี

ทนายความควรบันทึกคำให้การของลูกความอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี การบันทึกคำให้การอย่างละเอียดจะช่วยให้ทนายความสามารถอ้างอิงคำให้การของลูกความในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น ทนายความอาจใช้เครื่องบันทึกเสียงหรือจดบันทึกคำให้การของลูกความ

ตัวอย่างคำถามที่ทนายความควรซักถามลูกความ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน
ใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร
ลูกความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกความมีหลักฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนคำให้การ
นอกจากคำถามข้างต้นแล้ว ทนายความอาจซักถามลูกความเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและถูกต้อง

#คำแนะนำเพิ่มเติมจากใจทีมงานทนายกฤษดา

การสอบข้อเท็จจริงจากลูกความเป็นทักษะที่สำคัญที่ทนายความควรมี เพื่อให้สามารถดำเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทนายความควรฝึกฝนเทคนิคการสอบข้อเท็จจริงจากลูกความอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถสอบข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น

ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร 089-142-77773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments