Home ทั้งหมด เทคนิคช่วยให้ทนายความชนะคดีความในศาล

เทคนิคช่วยให้ทนายความชนะคดีความในศาล

710

#เทคนิคช่วยให้ทนายความชนะคดีความในศาล

มีอยู่หลายประการ ดังนี้

#ศึกษากฎหมายและข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียด

ทนายความควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่ความทั้งสองฝ่าย และสามารถนำกฎหมายมาใช้ในการต่อสู้คดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทนายความควรศึกษาข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคดี และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการต่อสู้คดีได้อย่างเหมาะสม

#เตรียมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ

พยานหลักฐานเป็นสิ่งสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคดี ทนายความจึงควรเตรียมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ โดยรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อคดี และตรวจสอบความถูกต้องของพยานหลักฐานทุกชิ้น เพื่อให้ศาลเห็นข้อเท็จจริงของคดีได้อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม

#สื่อสารกับศาลและคู่ความอย่างมีประสิทธิภาพ

ทนายความควรสื่อสารกับศาลและคู่ความอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงประเด็น นอกจากนี้ ทนายความควรใช้น้ำเสียงและท่าทางที่เหมาะสมในการพูดคุยกับศาลและคู่ความ เพื่อให้ศาลและคู่ความเกิดความมั่นใจในความสามารถของทนายความ

#ใช้เทคนิคการว่าความอย่างเหมาะสม

ทนายความควรใช้เทคนิคการว่าความอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงของคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ทนายความอาจใช้เทคนิคการถามค้านเพื่อทำลายพยานหลักฐานของคู่กรณี หรือใช้เทคนิคการสรุปประเด็นสำคัญเพื่อเน้นย้ำข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อคดี

#เตรียมพร้อมสำหรับการอุทธรณ์หรือฎีกา

หากทนายความไม่พอใจกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ทนายความอาจยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลชั้นสูงได้ ทนายความจึงควรเตรียมพร้อมสำหรับการอุทธรณ์หรือฎีกา โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้ศาลชั้นสูงพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ได้อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม

นอกจากเทคนิคข้างต้นแล้ว ทนายความควรมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะต่อสู้คดีเพื่อประโยชน์ของคู่ความ

ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร 089-142-7773

Facebook Comments