Home คดีแพ่ง ฎีกาใหม่ บัญชีค่าฤชาธรรมเนียมไม่ได้กำหนดค่ารังวัด หากแพ้คดีต้องใช้แทนหรือไม่

ฎีกาใหม่ บัญชีค่าฤชาธรรมเนียมไม่ได้กำหนดค่ารังวัด หากแพ้คดีต้องใช้แทนหรือไม่

1705

ฎีกาใหม่ บัญชีค่าฤชาธรรมเนียมไม่ได้กำหนดค่ารังวัด หากแพ้คดีต้องใช้แทนหรือไม่

คำถาม ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ จำเลย ยื่นอุทธรณ์ต้องนำเงินค่ารังวัดทำแผนที่พิพาทมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ด้วยหรือไม่ หากบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมที่จัดทำขึ้นไม่ได้ระบุค่ารังวัดทำแผนที่พิพาทไว้

คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๑๓/๒๕๖๕

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จัดทำแผนที่พิพาทโดยให้โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรังวัด ทำแผนที่พิพาทไปก่อน ดังนั้น ค่ารังวัดทำแผนที่พิพาทเป็นจำนวนเงินที่โจทก์ต้องชำระ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาเป็นค่าฤชาธรรมเนียมตามตาราง ๔ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่า ทนายความ 6,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้เป็นพับ จำเลยยื่นอุทธรณ์ขอให้ ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยพิพากษายกฟ้อง จำเลย ต้องนำค่ารังวัดทำแผนที่พิพาทซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้แก่โจทก์ซึ่งเป็น คู่ความอีกฝ่ายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ด้วย ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๙ หากจำเลยฝ่าฝืนย่อมมีผลทำให้อุทธรณ์ของ จำเลยเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บัญชีค่าฤชาธรรมเนียมที่จัดทำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๙ ระบุค่าธรรมเนียมโจทก์เป็นค่าขึ้นศาลค่าอ้างส่งคำคู่ความค่าขึ้นศาลเพิ่ม และค่าทนายความรวม ๔.๙๙๙ บาท โดยไม่ได้ระบุค่ารังวัดทำแผนที่พิพาท จำเลย ได้วางเงินเป็นจำนวนตามบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมพร้อมอุทธรณ์แล้ว จำเลยย่อมเข้าใจว่า ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นครบถ้วนแล้วตามมาตรา ๒๒๙ โดยไม่ต้องวาง ค่ารังวัดทำแผนที่พิพาท แสดงว่าจำเลยไม่ได้จงใจฝ่าฝืนต่อกฎหมาย สมควรให้โอกาส จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายมาวางศาลให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments