Home ทั้งหมด เทคนิคการจับประเด็นตามคำพิพากษาเพื่ออุทธรณ์คดี

เทคนิคการจับประเด็นตามคำพิพากษาเพื่ออุทธรณ์คดี

658

#เทคนิคการจับประเด็นตามคำพิพากษาเพื่ออุทธรณ์คดี

ทนายกฤษดาขออนุญาตแนะนำว่า การจับประเด็นตามคำพิพากษาเพื่ออุทธรณ์คดี เป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมอุทธรณ์ คู่ความที่ประสงค์จะอุทธรณ์คดีควรศึกษาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอย่างรอบคอบ เพื่อหาประเด็นที่ตนเองไม่เห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

การจับประเด็นตามคำพิพากษาเพื่ออุทธรณ์คดีสามารถทำได้โดยขั้นตอนดังนี้

1. **อ่านคำพิพากษาอย่างรอบคอบ**

ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคืออ่านคำพิพากษาอย่างรอบคอบ เพื่อเข้าใจข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นใช้ในการพิจารณาคดี

2. **วิเคราะห์ประเด็นข้อพิพาท**

คู่ความควรวิเคราะห์ประเด็นข้อพิพาทในคดี โดยพิจารณาว่าข้อเท็จจริงใดที่คู่ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีข้อกฎหมายใดที่คู่ความเห็นว่าศาลชั้นต้นตีความหรือบังคับใช้ไม่ถูกต้อง

3. **กำหนดประเด็นอุทธรณ์**

เมื่อได้วิเคราะห์ประเด็นข้อพิพาทแล้ว คู่ความควรกำหนดประเด็นอุทธรณ์ที่ชัดเจน โดยระบุข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่คู่ความโต้แย้งกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ตัวอย่างประเด็นอุทธรณ์

* ข้อเท็จจริงในคดีไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัย
* ศาลชั้นต้นพิพากษาเกินกว่าที่คู่ความรับสารภาพ
* ศาลชั้นต้นไม่ได้คำนึงถึงพฤติการณ์บรรเทาโทษของคู่ความ
* โทษที่คู่ความได้รับนั้นไม่เหมาะสมกับความผิด

4. **รวบรวมพยานหลักฐาน**

คู่ความควรรวบรวมพยานหลักฐานมาสนับสนุนประเด็นอุทธรณ์ โดยพยานหลักฐานที่นำมาสนับสนุนประเด็นอุทธรณ์ควรมีความเกี่ยวข้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงที่คู่ความอ้างว่ามีอยู่

5. **เตรียมอุทธรณ์**

เมื่อได้กำหนดประเด็นอุทธรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว คู่ความควรเตรียมอุทธรณ์ โดยอุทธรณ์ควรจัดทำอย่างรอบคอบและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อให้ศาลอุทธรณ์สามารถพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้อง

หากคู่ความสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นอย่างครบถ้วน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพ้คดีอุทธรณ์ และเพิ่มโอกาสในการได้รับคำพิพากษาที่ยุติธรรม

ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th.

Facebook Comments