Home ทั้งหมด เทคนิคในการอุทธรณ์สู้คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง

เทคนิคในการอุทธรณ์สู้คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง

1290

คดีแพ่งทุนทรัพย์สูงเป็นคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินที่มีมูลค่าสูง จึงเป็นคดีที่มีผลทางกฎหมายและทางการเงินอย่างมหาศาล ดังนั้น เทคนิคในการอุทธรณ์สู้คดีแพ่งทุนทรัพย์สูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะคดีและได้รับประโยชน์ตามที่ต้องการ

เทคนิคในการอุทธรณ์สู้คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง มีดังนี้

**1. **ศึกษาคำพิพากษาศาลชั้นต้นอย่างละเอียด

ขั้นตอนแรกในการอุทธรณ์คือ ศึกษาคำพิพากษาศาลชั้นต้นอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดบ้างที่สามารถนำมาอุทธรณ์ได้ ประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่

  • ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นรับฟังและวินิจฉัยนั้นถูกต้องหรือไม่

ในการวินิจฉัยคดี ศาลชั้นต้นจะต้องนำพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบมาพิจารณาประกอบกัน โดยพยานหลักฐานนั้นอาจเป็นเอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือสัญญา เอกสารราชการ บันทึกข้อความ เป็นต้น หรืออาจเป็นพยานบุคคล เช่น คำเบิกความของพยานบุคคล

หากคู่ความเห็นว่าศาลชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ฟังไม่ได้ว่าจริง ก็สามารถนำมาอุทธรณ์ได้

  • กฎหมายที่ศาลชั้นต้นนำมาวินิจฉัยนั้นถูกต้องหรือไม่

ในการวินิจฉัยคดี ศาลชั้นต้นจะต้องนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบกัน หากคู่ความเห็นว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยกฎหมายไม่ถูกต้อง สามารถนำมาอุทธรณ์ได้

  • ศาลชั้นต้นได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนและรอบด้านหรือไม่

ศาลชั้นต้นมีหน้าที่พิจารณาพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนและรอบด้าน หากคู่ความเห็นว่าศาลชั้นต้นพิจารณาพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่รอบด้าน สามารถนำมาอุทธรณ์ได้

**2. **ระบุประเด็นอุทธรณ์ให้ชัดเจน

หลังจากศึกษาคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จะต้องระบุประเด็นอุทธรณ์ให้ชัดเจน โดยระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยผิดพลาดหรือบกพร่อง ประเด็นอุทธรณ์ควรระบุให้กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น

ตัวอย่างเช่น โจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระเงินจำนวน 10 ล้านบาท โดยอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 5 ล้านบาท โจทก์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนน้อยกว่าที่โจทก์ฟ้อง โจทก์จึงสามารถระบุประเด็นอุทธรณ์ได้ว่า “ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนน้อยกว่าที่โจทก์ฟ้อง”

**3. **รวบรวมพยานหลักฐานและคำอธิบายประกอบ

ในการอุทธรณ์ คู่ความจะต้องนำพยานหลักฐานมาประกอบคำอุทธรณ์ เพื่อสนับสนุนประเด็นอุทธรณ์ที่ระบุไว้ พยานหลักฐานที่สามารถนำมาประกอบคำอุทธรณ์ ได้แก่

  • เอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือสัญญา เอกสารราชการ บันทึกข้อความ เป็นต้น

เอกสารหลักฐานเป็นพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนและสามารถระบุข้อเท็จจริงได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน บันทึกข้อความการโอนเงิน เป็นต้น

  • พยานบุคคล เช่น คำเบิกความของพยานบุคคล

พยานบุคคลเป็นพยานหลักฐานที่อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเอกสารหลักฐาน แต่ก็สามารถนำมาประกอบคำอุทธรณ์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คำเบิกความของพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์

นอกจากนี้ คู่ความยังสามารถนำคำอธิบายประกอบมาประกอบคำอุทธรณ์ เพื่ออธิบายประเด็นอุทธรณ์และพยานหลักฐานที่นำมาประกอบคำอุทธรณ์ได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คู่ความอาจอธิบายว่าเหตุใดหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินจึงมีข้อความดังนี้ หรือเหตุใดคำเบิกความของพยานบุคคลจึงน่าเชื่อถือ

**4. **ปรึกษาทนายความ

การอุทธรณ์คดีแพ่งทุนทรัพย์สูงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและซับซ้อน ดังนั้น คู่ความจึงควรปรึกษาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในคดีแพ่งทุนทรัพย์ เพื่อให้ทนายความช่วยในการร่างคำอุทธรณ์ รวบรวมพยานหลักฐาน และต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์

ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในคดีแพ่งทุนทรัพย์จะสามารถช่วยคู่ความในการอุทธรณ์คดีได้หลายประการ เช่น

  • ช่วยให้คู่ความศึกษาคำพิพากษาศาลชั้นต้นอย่างละเอียด และระบุประเด็นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้อง
  • ช่วยให้คู่ความรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนประเด็นอุทธรณ์ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้คู่ความร่างคำอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้อง และกระชับ ชัดเจน
  • ช่วยให้คู่ความต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคในการอุทธรณ์สู้คดีแพ่งทุนทรัพย์สูงข้างต้น เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ เท่านั้น คู่ความควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดีของตนอย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดเทคนิคในการ

Facebook Comments