Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ผ่อนหนี้บ้านเวอร์ชั่น 2 ทำอย่างไร ทำได้ไหม

ผ่อนหนี้บ้านเวอร์ชั่น 2 ทำอย่างไร ทำได้ไหม

4434
ผ่อนหนี้บ้านเวอร์ชั่น 2 ทำอย่างไร ทำได้ไหม เมื่อประสบพบกับปัญหาเศรษฐกิจ พิษรัก จำต้องฝืนใจ บ้านหลังที่เคยซุกหัวนอนกำลังจะโดนยึด สามารถทำได้อย่างไรไปตามดูกัน
neee

การเลื่อนวันขายทอดตลาดเพื่อผ่อนหนี้ เวอร์ชั่น 2

ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม:

ข้อเท็จจริง  บ้านผู้ร้องถูกประกาศขายทอดตลาดที่สำนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีได้เลื่อนการขายทอดตลาดเพื่อให้ผู้ร้องซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาผ่อนชำระหนี้ให้แก่ธนาคารผู้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทุกเดือน โดยมีข้อตกลงกันว่า ผู้ร้องต้องผ่อนชำระดอกเบี้ยให้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี ตอนนี้ผู้ร้องยังหาเงินมาชำระดอกเบี้ยไม่ได้ ผู้ร้องอยากทราบว่า ธนาคารพอจะผัดผ่อนยื่นเวลาชำระดอกเบี้ยให้อีกได้หรือไม่

ประเด็นคำถาม
อยากทราบว่าภายใน 1 ปี หากผู้ร้องหาดอกเบี้ยไม่ได้จะมีทางไหนผัดผ่อนได้บ้าง

ความเห็นและข้อเสนอแนะ:

ข้อกฎหมาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292 เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องงดการบังคับไว้ในกรณีต่อไปนี้ (3) ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี

การดำเนินการให้คำปรึกษา
กรณีของผู้ร้องอยู่ในชั้นบังคับคดีเพื่อยึดบ้านของผู้ร้องออกขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล และมีการเลื่อนการขายทอดตลาดเนื่องจากมีข้อตกลงในการผ่อนชำระหนี้ระหว่างธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษากับผู้ร้องผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในทางปฏิบัติเมื่อมีข้อตกลงกันได้ ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้มีการงดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292 (3) ซึ่งหากผู้ร้องไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดต่อไป

ดังนั้น หากผู้ร้องไม่สามารผ่อนชำระหนี้ในส่วนดอกเบี้ยได้ตามข้อตกลง ธนาคารย่อมมีสิทธิที่จะแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปได้
ส่วนการที่จะขอให้ผัดผ่อนการชำระหนี้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นสำคัญ เพราะการบังคับคดีเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ดังนั้น ผู้ร้องควรรีบติดต่อธนาคารเพื่อผัดผ่อนต่อไป

 

 

เครดิต ศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Facebook Comments