Home คดีครอบครัว ถึงแก่ความตายในขณะบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์มรดกแก่วัดหรือทายาท

ถึงแก่ความตายในขณะบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์มรดกแก่วัดหรือทายาท

5209

ถึงแก่ความตายในขณะบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์มรดกแก่วัดหรือทายาท

หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2157/2561

ข้อเท็จจริงได้ความว่า เงินในบัญชีเป็นเงินบริจาคที่ได้มาจากการทํา ศพของผู้ตาย จึงต้องพิจารณาว่า โจทก์เป็นผู้มีอํานาจจัดการศพของผู้ตาย หรือไม่ ปรากฏจากทางนําสืบของโจทก์จําเลยว่า ผู้ตายไม่ได้ตั้งผู้จัดการ มรดกและไม่ได้ตั้งผู้จัดการศพ ทายาทไม่ได้มอบหมายตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้ จัดการศพ อีกทั้งไม่มีผู้ได้รับทรัพย์มรดกด้วย เพราะผู้ตายไม่มีทรัพย์มรดก จึงเป็นกรณีที่ไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ต้องวินิจฉัยโดยเทียบ บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง โดยนํา ป.พ.พ. มาตรา 1649 มาปรับใช้ว่า ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายเป็นผู้ มีหน้าที่จัดการศพ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ตาย มีทายาท คงมีแต่โจทก์ซึ่งเป็นวัดที่ ผู้ตายมีภูมิลําเนาขณะถึงแก่มรณภาพเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ป.พ.พ. มาตรา 1623 จึงถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิรับมรดกโดยสิทธิโดย ธรรมตามนัยมาตรา 1649 โจทก์จึงเป็นผู้มีอํานาจและหน้าที่จัดการทําศพผู้ ตาย มีอํานาจฟ้องบังคับให้จําเลยจัดการมอบเงินในบัญชีให้โจทก์เพื่อนําไป ใช้ในการจัดการทําศพผู้ตายต่อไป

สรุป ถ้าเป็นทรัพย์มรดกและไม่ได้มาก่อนเป็นพระภิกษุ ตกเป็นของวัด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments