Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอหมายจับหลังส่งสำนวนให้อัยการหรือไม่

พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอหมายจับหลังส่งสำนวนให้อัยการหรือไม่

4675

อำนาจขอหมายจับ 1อำนาจหมายจับ  2——

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ ๒๕๔๘ ข้อ ๙  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ร้องขอให้ออกหมายว่า  พนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานอื่นที่ซึ่งขอให้ออกหมายจับหรือหมายนค้นจะต้องเป็นผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอหมายนั้น

ซึ่งมีข้องสังเกตุตามคู่มือการออกคำสั่งหรือหมายอาญาว่า เจ้าพนักงานอื่น  หมายความรวมถึง  เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจับคุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เช่น  เจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ   หรือพนักงานอัยการ  ดังนั้น   พนักงานอัยการ    จึงเป็นเจ้าพนักงานอื่นที่ร้องขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้   สำหรับพนักงานสอบสวนร้องขอให้ศาลออกหมายจับได้ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาในฐานะเป็นผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีที่ร้องขอหมายนั้น   แม้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเห็นว่าการสอบสวนเสร็จและได้เสนอความเห็นควรสั่งฟ้องพร้อมส่งสำนวนกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการแล้ว  ก็มีผลเพียงให้พนักงานสอบสวนหมดอำนาจที่จะทำการสอบสวนต่อไป   มิได้ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนร้องขอให้ศาลออกหมายจับ  เพื่อจับคุมผู้ต้องหามาฟ้องต่อศาลเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับตามกฎหมายแต่ประการใด

 

ผู้ให้ขุอมูล

นายเกรียงศักดิ์    นวลศรี   น.บ  น.บ.ท   วิชาชีพว่าความ    และผู้เขียนบทความใน  เว็บตั๋วทนาย.com

Facebook Comments