Home คดีแพ่ง สัญญากู้ยืมไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ทำ หรือวันครบกำหนด สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่

สัญญากู้ยืมไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ทำ หรือวันครบกำหนด สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่

7585

 

คำถาม สัญญากู้ยืมไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ทำสัญญาหรือวันครบกำหนดชำระ สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่

คำตอบเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 1883/ 2551 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรคหนึ่งบังคับให้ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ยืม ที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้โดยไม่จำเป็นว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นจะต้องระบุวันเดือนปีที่ทำสัญญาวันเดือนปีที่ครบกำหนดชำระและอัตราดอกเบี้ยไว้
ในวันทำสัญญากู้เงิน ย. ผู้เขียนสัญญาได้กรอกจำนวนเงินที่กู้ตรงกับสำนวนที่โจทก์ จำเลยตกลงกันและจำเลยลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ โจทก์จึงนำสัญญากู้มาฟ้องบังคับคดีได้ส่วนการกรอกข้อความอื่น แม้จะกระทำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลย หรือจะไม่ระบุไว้เลยก็ไม่มีผลทำให้หลักฐานการฟ้องร้องที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วและบังคับคดีแก่จำเลยนั้นเสียไปสัญญากู้เงินถึงไม่ใช่เอกสารปลอม

สรุปแม้สัญญากู้เงินไม่ระบุวันเดือนปีที่ทำสัญญาหรือวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยก็ไม่ทำให้สัญญากู้ยืมเสียไปสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้

 

ปรึกษาเกี่ยวกับคดีกู้ยืมเงิน โทร 089-142-7773

ทนายกฤษดา

 

Facebook Comments