Home คดีครอบครัว 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดุบุตร

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดุบุตร

5027

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดุบุตร
image

1 การฟ้องและการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียม (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา155)

2 ฟ้องขอให้ชายรับเด็กเป็นบุตรสามารถฟ้องรวมกับการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรก็ได้ เพราะเป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องกัน

3 ระหว่างพิจารณา คู่ความมีสิทธิร้องขอให้ศาลกำหนดมาตราการคุ้มครองชั่วคราวเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างคดีก็ได้ หากบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี  ศาลมีอำนาจสั่งให้กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจ่ายเงินสงเคราะหฺ์ให้แก่บุตรเพิ่มเติมจากที่คู่ความอีกฝ่ายต้องชำระได้อีกด้วย  (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 159)

4 เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้ว ศาลอาจสั่งให้อายัดเงินเท่าจำนวนที่จะชำระเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นรายเดือน แล้วให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินดังกล่าวนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางศษลแทนลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้

5 เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมชำระ โจทก์มีสิทธิขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูจากเงินเเดือน เบี้ยเลี้ยงชีพ ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ บำนาญ เบี้ยหวัด ก็ได้ (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 154)

BY MissLadyLawyer ทนายชีวารัตน์

อ่านแล้วชอบกดLIKE  ถ้าอ่านแล้วโดนใจกดSHARE ให้คนอื่นอ่านต่อด้วยนะคะ

……………………………………………………………..

มีปัญหาครอบครัว ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ปรึกษาทนายชีวารัตน์ 093-8791914

Facebook Comments