Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ หลักฐานการขายฝากอำพรางที่เป็นโมฆะ(ไม่ได้จดทะเบียน) ถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมที่ฟ้องร้องตามกฎหมายได้หรือไม่

หลักฐานการขายฝากอำพรางที่เป็นโมฆะ(ไม่ได้จดทะเบียน) ถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมที่ฟ้องร้องตามกฎหมายได้หรือไม่

10650

407101910
คำถาม
หลักฐานการขายฝากที่เป็นโมฆะ(ไม่ได้จดทะเบียน) ถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมที่ฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้หรือไม่

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉะยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2239/2517

การที่โจทก์จำเลยจดทะเบียนสัญญาขายฝากที่ดินพิพาท ถ้าโจทก์จำเลยไม่มีเจตนาจะผูกพันกันตามสัญญาขายฝาก สัญญานั้นก็เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118 วรรคแรก
ก่อนทำสัญญาขายฝากก็ดี ขณะทำสัญญาขายฝากก็ดี ภายหลังทำสัญญาขายฝากก็ดีโจทก์จำเลยมิได้ตั้งใจจะผูกพันกันตามสัญญาขายฝาก เป็นเรื่องที่จำเลยต้องการดอกเบี้ยเท่านั้นโดยจำเลยสัญญาจะไม่เอาที่ดินหลุดเป็นสิทธิ ถือได้ว่าโจทก์ทำสัญญาขายฝากอำพรางการจำนอง
การที่นิติกรรมอันหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอีกอันหนึ่งนิติกรรมอันแรกคือสัญญาขายฝากย่อมเป็นการแสดงเจตนาลวงด้วยสมรู้กันระหว่างคู่กรณี ที่จะไม่ผูกพันตามเจตนาที่แสดงออกมานั้น นิติกรรมอันแรกที่ปรากฏออกมานั้นย่อมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา118 วรรคแรก ส่วนนิติกรรมอันหลังคือสัญญาจำนองที่ถูกอำพรางไว้โดยนิติกรรมอันแรก ต้องบังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้ตามมาตรา 118 วรรค 2 เมื่อโจทก์จำเลยมีเจตนาทำสัญญาจำนองแล้วแต่การจำนองไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเรียกไม่ได้ว่าเป็นการจำนอง เป็นเพียงการที่โจทก์กู้เงินจากจำเลย และให้ที่ดินแก่จำเลยยึดถือไว้เป็นประกัน และย่อมถือได้ว่าเอกสารการขายฝากที่โจทก์จำเลยทำไว้ ณสำนักงานที่ดิน เป็นนิติกรรมสัญญากู้เงินที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างโจทก์จำเลยนั้น ฉะนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องขอนำเงินมาไถ่ถอนที่พิพาท ก็เท่ากับโจทก์ขอชำระหนี้เงินกู้ จำเลยมีหน้าที่รับชำระและคืนที่พิพาทที่เป็นประกันนั้นให้โจทก์ไป

สรุปถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้ แต่ศาลฎีกาบอกว่าต้องการขายฝากต้องเป็นนิติกรรมอำพรางก่อน จะมาอ้างว่าการขายฝากเป็นหลักฐานการกู้ยืมตรงๆไม่ได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทนายกฤษดา
0999170039
IMG_0548-0

Facebook Comments