Home คดีแพ่ง ผู้รับจำนอง ไม่ใช่ เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้ผู้จำนอง จำนองที่ดินเป็นประกันได้หรือไม่

ผู้รับจำนอง ไม่ใช่ เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้ผู้จำนอง จำนองที่ดินเป็นประกันได้หรือไม่

2932

คำถาม // ผู้รับจำนอง ไม่ใช่ เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้ผู้จำนอง จำนองที่ดินเป็นประกันได้หรือไม่
image

คำตอบ //กฎหมายกำหนดให้ ผู้รับจำนอง ต้องเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้จำนองที่ดินเป็นประกันหนี้นั้นเท่าน้ัน จึงจะมีสิทธิบังคับจำนองได้ หากผู้รับจำนองไม่ใช่เจ้าหนี้ ถือว่าสัญญาจำนองไม่มีมูลหนี้ บังคับจำนองไม่ได้

ฺBY MissLadyLawyer

,มีปัญหาที่ดิน การจดจำนอง การบังคับจำนอง ปรึกษาทนายชีวารัตน์ 093-8791914  LINE ID :chompoo1103

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 4436/2545
การที่จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่โจทก์นั้น แท้จริงแล้วเป็นการจำนองประกันหนี้ที่จำเลยมีต่อ ล. โจทก์ผู้รับจำนองจึงมิได้เป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่จำเลยจำนองที่ดินเป็นประกัน สัญญาจำนองจึงไม่มีมูลหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ โจทก์จึงบังคับจำนองแก่จำเลยมิได้
การที่จำเลยนำสืบพยานบุคคลว่า การจำนองที่ดินตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นการจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ต้นเงินที่จำเลยได้รับมาปล่อยกู้จาก ล. และดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ค้างชำระรวมกัน แล้วใช้ชื่อโจทก์เป็นผู้รับจำนอง จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องเป็นการนำสืบเพื่ออธิบายถึงที่มาของหนี้ตามสัญญาจำนองว่าไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีมูลหนี้ต่อกัน จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคท้ายหาใช่เป็นการนำสืบว่าจำเลยไม่ได้รับเงินตามเอกสารดังกล่าวไม่ จำเลยย่อมมีสิทธินำสืบได้

Facebook Comments