Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สัญญากู้ยืมให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ผู้ให้กู้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยหรือไม่ อย่างไร

สัญญากู้ยืมให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ผู้ให้กู้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยหรือไม่ อย่างไร

3308

losdsfs
คำถาม
สัญญากู้ยืมให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ผู้ให้กู้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 5566/2555 โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน หรืออัตราร้อยละ 60 ต่อปี จึงเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 ดังนั้น โจทก์คงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง คือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทนายกฤษดา
0999170039
IMG_0548-0

Facebook Comments