Home คดีแพ่ง ลูกหนี้โอนที่ดินให้บุตรเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับคดี และนำไปจำนองธนาคาร เจ้าหนี้ฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

ลูกหนี้โอนที่ดินให้บุตรเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับคดี และนำไปจำนองธนาคาร เจ้าหนี้ฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

33263

คำถาม

ลูกหนี้โอนที่ดินให้บุตรเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับคดี และนำไปจำนองธนาคาร เจ้าหนี้ฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

คำตอบเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาศาลฎีกา 10243/2556

จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ สมคบกันจดทะเบียนโอนขายและให้ที่ดินพิพาททั้งแปลงโดยไม่สุจริตและไม่มีการชำระเงินกันจริง เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้โจทก์บังคับคดีจากจำเลยที่ ๑ ได้ การแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ในทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กัน จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตา ๑๕๕ วรรค หนึ่ง

แต่จะยกขึ้นต่อสู้บุคคลหายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้ จำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้จดทะเบียนรับจำนองที่ดินพิพาทไว้โดยสุจริตไม่ทราบมาก่อนว่าจำเลยที่ ๑ เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองดังกล่าวได้ คงเพิกถอนได้แต่เฉพาะนิติกรรมการจดทะเบียนโอนขายและยกให้ที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ เท่านั้น

สรุป ฟ้องเพิกถอนท่อนที่โอนโดยเจตนาลวงได้ แต่เพิกถอนท่อนที่โดนโดยความคุ้มกันทางกฎหมายไม่ได้คือรับจำนองไว้โดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน

มีปัญหาปรึกษาทีมงานทนายความกฤษดา

0891427773

 

 

Facebook Comments