Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี กับการถามคำให้การต้องมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมทุกกรณีหรือไม่ ?

การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี กับการถามคำให้การต้องมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมทุกกรณีหรือไม่ ?

51032

การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี กับการถามคำให้การต้องมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมทุกกรณีหรือไม่ ?

กรณีการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี กับการถามคำให้การต้องมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมทุกกรณีหรือไม่ ?  คงนำหลักการในการถามปากคำเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน ตามมาตรา 133 ทวิ มาใช้บังคับ  กับกรณีการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี  โดยอลุโลม ซึ่งปรากฎอยู่ในมาตรา 134/2 รวมทั้งได้กำหนดหลักการตัดพยานในส่วนถ้อยคำอันได้มาโดยฝ่าฝืนมาตรา 134/2 ไว้ว่าจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาไม่ได้ดังปรากฎตามมาตรา 134/4 และการนี้ยังรวมไปถึงกรณีถ้อยคำของผู้ต้องหาในคดีที่มีโทษประหารชีวิต  หรือในคดีมีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันแจ้งข้อหา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ถ้อยคำมาโดยไม่ได้จัดให้มีทนาย ตามมาตรา 134/1

การกำหนดให้สหวิชาชีพ ร่วมในการถามปากคำเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี  ในฐานะผู้เสียหายหรือพยานหรือการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี นั้น โดยได้ระบุแยกเป็นประเภทคดี ใดต้องมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์…..เข้าร่วมในถามปากคำเด็กไว้  โดยหลักในมาตรา 133 ทวิ  นำมาใช้บังคับกับการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี  มาตรา 134/2

โดยมีเพียง 3 ประเภท ได้แก่ คดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 3  ปี ขึ้นไป หรือคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่ถึง 3 ปี ซึ่งผู้ต้องหาที่เป็นเด็กร้องขอ หรือ คดีทำร้ายร่างกายเด็กอายุไม่เกิน 18  ปี  อันเป็นการนำหลักในมาตรา 133 ทวิ มาปรับใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส.(สฝปผ.)/0018/ว.210 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการสอบสวนผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่ถึง 3 ปี  ทั้งนี้ยังไปตามคำพิพากษาฎีก่าที่ 3432/2557 และยังสอดคล้องคำพิพากษาฎีก่าที่ 7060/2554

คำพิพากษาฎีก่าที่ 3432/2557 ความผิดฐานแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอันเป็นความผิดต่อ พ.ร.บ.จราจรทางบก เป็นความผิดอื่นซึ่งกฎหมายมิได้บังคับว่าพนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134/2 ประกอบมาตรา 133 ทวิ แต่อย่างใด ประกอบกับผู้ต้องหาไม่ได้ต้องการให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมในการสอบปากคำ ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้งยังให้ข้อเท็จจริงว่าคืนเกิดเหตุจำเลยได้ร่วมแข่งรถด้วยและหลังการแข่งขันมีเจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของจำเลยในบันทึกคำให้การชั้นสอบสวน ข้อเท็จจริงประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนจึงเป็นพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226

คำพิพากษาที่ 7060/2554

ป.วิ.อ. มาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง, 134 ตรี
การสอบสวนผู้ต้องหาอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 134 ตรี ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะมีการสอบสวนคดีนี้ มี 3 ประเภท ได้แก่ คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สามปีขึ้นไป คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่ถึงสามปีซึ่งผู้ต้องหาที่เป็นเด็กร้องขอ และคดีทำร้ายร่างกายเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี คดีนี้มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่ถึง 3 ปี เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาร้องขอต่อพนักงานสอบสวนให้มีบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมในการถามปากคำ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนจึงชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว

ดังนั้นการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี กับการถามคำให้การต้องมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมในขณะมีการสอบสวนคดีนี้ มี 3 ประเภท ได้แก่ คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สามปีขึ้นไป คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่ถึงสามปีซึ่งผู้ต้องหาที่เป็นเด็กร้องขอ และคดีทำร้ายร่างกายเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี


นายเกรียงศักดิ์  นวลศรี

น.บ   น.บ.ท  วิชาชีพว่าความ  ที่ปรึกษากฎหมาย  และผู้เขียนคอลัมน์กฎหมายง่ายนิดเดียว ในนิตยสารพิษณุโลกธุรกิจ  

Facebook Comments