Home คดีแพ่ง ระยะเวลาในการร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ ต้องร้องภายในกำหนดกี่วัน

ระยะเวลาในการร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ ต้องร้องภายในกำหนดกี่วัน

7046

 

ในหลายๆครั้ง มติที่ประชุมใหญ่ นิติ ถ้าได้นัดเรียก หรือ ได้ประชุมกัน หรือ ได้ลงมติ ฝ่าฝืน บทบัญญัติ  ระยะเวลาในการร้องขอเพิกถอนนั้นต้องดำเนินการภายในกี่วัน 

คำตอบ

ปพพ. มาตรา ๑๑๙๕
            การประชุมใหญ่ นั้น ถ้า ได้นัดเรียก หรือ ได้ประชุมกัน หรือ ได้ลงมติ ฝ่าฝืน บทบัญญัติ ในลักษณะนี้ ก็ดี หรือ ฝ่าฝืน ข้อบังคับ ของ บริษัท ก็ดี เมื่อ กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น คนหนึ่งคนใด ร้องขึ้นแล้ว ให้ศาล เพิกถอน มติ ของที่ประชุมใหญ่ อันผิดระเบียบ นั้นเสีย แต่ ต้องร้องขอ ภายในกำหนด เดือนหนึ่ง นับแต่ วันลงมติ นั้น

ต้องร้องภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันลงมติ

หากยื่นเกินระยะมีผลเช่นไร ?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10287/2559

การร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ ผู้คัดค้านมีข้อบังคับกำหนดเวลาให้สมาชิกต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงมติดังกล่าว เมื่อตามคำร้องขอของผู้ร้องมีการกล่าวอ้างว่าการลงมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญของผู้คัดค้านได้กระทำไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของผู้คัดค้านโดยมีคำขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว ผู้ร้องจะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันลงมตินั้น เมื่อมติที่ประชุมใหญ่ที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอนนั้นมีการลงมติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 แต่ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 จึงพ้นกำหนดเวลาที่จะร้องขอต่อศาลตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ร้องจึงหมดสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวและปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นกล่าวอ้าง ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247

ผู้ร้องจึงหมดสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา 0891427773 ไลน์ Lawyers.in.th

Facebook Comments