Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความเป็นประธานในงานการฌาปนกิจคุณพ่อพรชัย ต้นวงศ์

นายกสภาทนายความเป็นประธานในงานการฌาปนกิจคุณพ่อพรชัย ต้นวงศ์

4279

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เดินทางไปเป็นประธานในงานการฌาปนกิจคุณพรชัย ต้นวงศ์ บิดาของทนายความ ธีรยุทธ ต้นวงศ์ ณ วัดอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments