Home ข่าวสารสภาทนายความ เปิดระเบียบใหม่กรมราชทันฑ์ 2561 วางหลักเกณฑ์ทนายความพบผู้ต้องหาเข้ม

เปิดระเบียบใหม่กรมราชทันฑ์ 2561 วางหลักเกณฑ์ทนายความพบผู้ต้องหาเข้ม

12011

ดังที่เป็นข่าวโด่งดังเกี่ยวกับกรณี ที่มีขบวนการผู้กระทำผิดหลอกลวงผู้ต้องขังคดียาเสพติด เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ลดโทษตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 และได้แจ้งถึงวิธีการ และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้กระทำผิด ที่มีการนำรายชื่อผู้ต้องขังยาเสพติด หรือการที่อนุญาตให้ทนายความพบผู้ต้องขังจำนวนหลายรายในครั้งเดียวกัน

กรมราชทันฑ์จึงได้คุมเข้ม กำหนดหลักเกณฑ์ที่ทนายความจะต้องเข้าพบผู้ต้องหาไว้โดยละเอียด โดยออกเป็นระเบียบกรมราชทันฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561 ซึ่งกำชับให้ทุกเรือนจำปฏิบัติหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และระเบียบในเรื่องดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับทนายความอย่างไรในวันนี้ ทีมงานทนายกฤษดา จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักในเรื่องดังกล่าว

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีสาระสำคัญเกี่ยวกับทนายความดังนี้

        ข้อ 12 ทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความที่จะขอเข้าพบผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดี จะต้องเป็น ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ และจะพบกับผู้ต้องขังได้ เฉพาะทนายความที่ผู้ต้องขังต้องการพบเท่านั้น
ผู้ต้องขังที่ทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความจะขอเข้าพบตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้ต้องขังซึ่งเป็น ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๖
ข้อ 13 ทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ จะต้องยื่นคําร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบ คําร้องที่กรมราชทัณฑ์กําหนด
ในกรณีที่ทนายความยื่นคําร้องขอพบผู้ต้องขัง ประสงค์จะนําล่ามเข้าพบผู้ต้องขังด้วย เนื่องจากผู้ต้องขังเป็นชาวต่างประเทศ หรือเป็นชาวไทยใช้ภาษาท้องถิ่น ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยได้ หรือผู้ต้องขังไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมายได้ ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออก โดยทางราชการที่ปรากฏภาพถ่ายหรือหนังสือเดินทางของล่ามประกอบคําร้องขอเข้าพบผู้ต้องขัง และให้ ผู้บัญชาการเรือนจําหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจําพิจารณาอนุญาตตามสมควร
หากปรากฏข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานเรือนจําว่าล่ามที่ได้รับอนุญาตตามวรรคก่อนได้แสดง หลักฐานหรือข้อความอันเป็นเท็จหรือกระทําผิดระเบียบนี้ ให้เจ้าพนักงานเรือนจําจดบันทึกข้อมูลในการกระทํา ความผิดไว้เป็นหลักฐาน และมีอํานาจดําเนินการให้ออกจากบริเวณเรือนจําได้ และไม่อนุญาตให้เข้าเรือนจํา ในฐานะล่ามอีกต่อไป
เรือนจําที่ได้รับคําร้องให้แจ้งผู้ต้องขังได้ทราบข้อความตามคําร้อง เพื่อแจ้งความประสงค์และ เหตุผลว่าจะพบทนายความนั้นหรือไม่
เมื่อผู้บัญชาการเรือนจําหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจํามีความเห็นในคําร้อง เป็นประการใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานเรือนจําแจ้งความเห็นหรือคําสั่งนั้น ให้ทนายความลงลายมือชื่อรับทราบด้วย


ข้อ 14 ทนายความหรือผู้จะเป็นทนายความรายใดที่จะขอเข้าพบผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน หรือไต่สวนมูลฟ้องให้ทนายความรายนั้นยื่นสําเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบคําร้องขอพบผู้ต้องขังภายในเรือนจําด้วย
สําหรับทนายความรายใดที่ผู้ต้องขังได้แต่งตั้งและคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว ทนายความรายนั้นต้องยื่นสําเนาใบแต่งทนายความที่ศาลประทับรับไว้ในสํานวนคดีให้เป็นทนายความ ของผู้ต้องขัง ประกอบคําร้องขอพบผู้ต้องขังภายในเรือนจําด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ต้องขังยังไม่แต่งตั้ง ทนายความ
ในกรณีมีเหตุพิเศษอันเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งทนายความ เช่น การถอนตัวของทนายความ การเสียชีวิตของทนายความ หรือการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นใหม่ ผู้บัญชาการเรือนจําอาจพิจารณาอนุญาตให้ ทนายความเข้าพบผู้ต้องขังโดยไม่ต้องมีใบแต่งทนายความหรือใบแต่งทนายความที่ศาลประทับรับไว้ในสํานวนคดี ให้เป็นทนายความของผู้ต้องขังนั้นมาแสดงก็ได้
ข้อ 15นายความที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบผู้ต้องขัง ต้องพบหรือติดต่อกับผู้ต้องขังคราวละ หนึ่งคน เว้นแต่การพบผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมหรือจําเลยร่วมในคดีเดียวกัน และการพบนั้นเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาคดี จะให้พบผู้ต้องขังมากกว่าหนึ่งคนก็ได้
ข้อ 16 ทนายความที่ประสงค์จะขอเข้าพบผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือ คดีปกครอง ให้ทนายความผู้นั้นดําเนินการตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ โดยอนุโลม
ข้อ 17 ทนายความสามารถเข้าพบผู้ต้องขังได้ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา ของวันราชการ

ดาวน์โหลดระเบียบตัวเต็ม

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments