Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญอบรมทนายความอาสาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างบูรณาการ

ขอเชิญอบรมทนายความอาสาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างบูรณาการ

4717

ขอเชิญอบรมทนายความอาสาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างบูรณาการ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Facebook Comments