Home ข่าวสารสภาทนายความ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาองค์กร กสม.

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาองค์กร กสม.

2232

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม เป็นผู้แทนสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 17 ปี ในการนี้ทางสภาทนายความได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และได้เข้าร่วมในพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล.

Facebook Comments