Home คดีแพ่ง ผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์ กับทายาทผู้จดทะเบียนรับมรดก ใครมีสิทธิดีกว่ากัน

ผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์ กับทายาทผู้จดทะเบียนรับมรดก ใครมีสิทธิดีกว่ากัน

45115

 

คำถาม

บุคคลที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาโดยการครอบครองปรปักษ์ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มา กับทายาทเจ้าของที่ดินซึ่งได้จดทะเบียนรับมรดกในที่ดินใครมีสิทธิ์ดีกว่ากัน

คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 298 8/2557

โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382  ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินพิพาท อันเป็นเวลาหลังจากโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ จำเลยจึงไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้ได้กรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรค 2 โจทก์ผู้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะได้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน จึงขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวที่ทำให้ตนเสียเปรียบได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1300

 

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีที่ดิน โทรปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

IMG_9148.JPG

Facebook Comments