Home คดีอาญา เปิดคำพิพากษาศาลฎีกาวิเคราะห์ แชร์ล้มผิดฉ้อโกงหรือไม่

เปิดคำพิพากษาศาลฎีกาวิเคราะห์ แชร์ล้มผิดฉ้อโกงหรือไม่

29981

ก่อนหน้านี้ทีมงานทนายกฤษดา ได้อธิบายในบทความหลัก ซึ่งมีผู้ติดตามอ่านเป็นจำนวนมากว่า เกี่ยวกับการ วิเคราะห์คดีแชร์ วิธีฟ้องคดีและอายุความในการฟ้อง (ยังไม่อ่านคลิก) หรือในอีกบทความหนึ่งซึ่งมีผู้สนใจไม่น้อยว่า วิเคราะห์คดีแชร์ ท้าวแชร์ออนไลน์เปิดแชร์หลายวงมีความผิดหรือไม่ และเลขาวง หรือผู้ช่วยถือเป็นตัวการร่วมหรือไม่ ในวันนี้ทีมงานตรวจพบฎีกาคลาสิค ที่เป็นหลักการวิเคราะห์คดีฉ้อโกงหรือก-รผิดสัญญาทางแพ่ง ทางทีมงานขออนุญาตท่านผู้อ่านไปพิเคราะห์เหตุผลประกอบตามดังนี้

{คดีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์การฟ้องคดีผ่านพนักงานอัยการ}

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 91 จำนวน 24 กรรมเรียงกระทงลงโทษให้จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวมจำคุก 4 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหายตามฟ้อง

{ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกกระทงละ ๒ เดือน เรียงตามจำนวนผู้เสียหายทั้งสิ้น ๒๔ กรรม รวม ๔ ปี}

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยกับผู้เสียหายทั้งแปดคนและพวกตกลงเล่นแชร์กันมือละ 100 บาท รวม90 มือ นางขวัญใจเล่น 30 มือ นางบัวไขและนางลัดดาเล่นคนละ 4 มือ นางนงลักษณ์และนางบัวจันทร์เล่นคนละ 1 มือนางพรทิพย์ และนางจันทร์เป็ง เล่นคนละ 2 มือ นางละมูลเล่น 6 มือ และจำเลยเล่น 26 มือ

โดยจำเลยเป็นหัวหน้าวงแชร์มีหน้าที่จัดให้มีการประมูลสู้ดอกเบี้ยกันและเก็บเงินจากผู้เข้าเล่นมอบให้แก่ผู้ประมูลได้ หากผู้เล่นรายใดไม่ยอมจ่ายเงินค่าแชร์ตามที่ตกลงกัน จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เล่นซึ่งเป็นผู้ประมูลได้รายถัดไป เริ่มเล่นแชร์กันตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2529 โดยมีการประมูลกันทุกวัน ใน 5 วันแรกจำเลยในฐานะหัวหน้าวงแชร์เป็นผู้เก็บเงินจากผู้เข้าเล่นตามจำนวนมือที่เล่นรับเอาไปโดยไม่มีการประมูล

ผู้เล่นทุกคนเริ่มประมูลสู้ดอกเบี้ยกันตั้งแต่วันที่19 มกราคม 2529 เป็นต้นไปทุกวันรวมทั้งจำเลยด้วย จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2529 หลังจากเล่นแชร์กันโดยจำเลยเก็บเงินจากผู้เล่นทั้งหมดไปแล้วรวม 57 มือ แชร์ก็ล้ม

มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เสียหายทั้งแปดคนต่างทำการค้าขายอยู่ที่ตลาดต้นโชค ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำเลยกับผู้เสียหายทั้งแปดคนร่วมเล่นแชร์กันโดยจำเลยเป็นหัวหน้าวงแชร์ เล่นแชร์มือละ 100 บาท มีการประมูลแชร์ทุกวัน ผู้ใดให้ดอกเบี้ยสูงเป็นผู้ประมูลได้ผู้เสียหายซึ่งมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ต่างเบิกความรับว่า

จำเลยเป็นผู้มารับเงินแชร์จากผู้เสียหายไปทุกวัน ผู้ประมูลแชร์เขียนจำนวนดอกเบี้ยส่งให้จำเลย เมื่อผู้ใดให้ดอกเบี้ยสูงจะเป็นผู้ประมูลได้ ปฏิบัติกันมาเช่นนี้ ตั้งแต่เริ่มเล่นแชร์จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2529

แชร์จึงล้มจำเลยอ้างว่า เก็บเงินจากผู้เล่นแชร์ไม่ได้ ดังนี้ เห็นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงเป็นความผิดที่มีผลเกิดขึ้นต่างหากจากการกระทำ ผลประการหนึ่งคือได้ไปซึ่งทรัพย์สินการได้ไปซึ่งทรัพย์สินต้องได้ไปโดยการหลอกลวงแต่กรณีนี้ เป็นเรื่องจำเลยได้ทรัพย์สินจากผู้เสียหายไปโดยการเล่นแชร์ ซึ่งเล่นกันจำนวน 90 มือ โดยจำเลยเป็นหัวหน้าวง ได้มีการประมูลแชร์และเก็บเงินจากผู้เล่นให้แก่ผู้ประมูลได้ถึง57 มือแล้ว ต่อมาจำเลยจึงผิดนัด ไม่เก็บเงินจากผู้เล่นแชร์และไม่ทำการประมูลแชร์ต่อไปตามหน้าที่หัวหน้าวงแชร์ อันเป็นการผิดสัญญาในการเล่นแชร์ซึ่งเป็นความผูกพันกันในทางแพ่ง การกระทำของจำเลยหาเป็นความผิดฐานฉ้อโกงไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

สรุปหลักยาว

พฤติการณ์ในแต่ละลักษณะคดีคล้ายกัน หรือแตกต่างกันควรพิจารณาจากเหตุเฉพาะเรื่องแต่ละพฤติการณ์นั้น บางการกระทำผิดฉ้อโกง บางการกระทำเป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง

สรุปยาว 

วามผิดฐานฉ้อโกงเป็นความผิดที่มีผลเกิดขึ้นต่างหากจากการกระทำ คือต้องเป็นการได้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยการหลอกลวงการที่จำเลยได้ทรัพย์สินจากผู้เสียหายโดยการเล่นแชร์ ซึ่งเล่นกันจำนวน 90 มือ มีการประมูลแชร์และเก็บเงินจากผู้เล่นให้แก่ผู้ประมูลได้ถึง 57 มือแล้ว ต่อมาจำเลยซึ่งเป็นหัวหน้าวงผิดนัดไม่เก็บเงินจากผู้เล่นแชร์และไม่ดำเนินการประมูลแชร์ต่อไปตามหน้าที่ จึงเป็นการผิดสัญญาเล่นแชร์ซึ่งเป็นความผูกพันทางแพ่งการกระทำของจำเลยหาเป็นความผิดฐานฉ้อโกงไม่

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments