Home คดีแพ่ง จำเลยให้การสู้ว่า ไม่ได้กู้เงินและไม่เคยทำสัญญารับสภาพหนี้ ใครเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบในภาระการพิสูจน์

จำเลยให้การสู้ว่า ไม่ได้กู้เงินและไม่เคยทำสัญญารับสภาพหนี้ ใครเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบในภาระการพิสูจน์

4053

จำเลยให้การสู้ว่า ไม่ได้กู้เงินและไม่เคยทำสัญญารับสภาพหนี้ ใครเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบในภาระการพิสูจน์

คําพิพากษาฎีกที่ ๒๘๐๐/๒๕๖๑ โจทก์ฟ้องขอให้จําเลยทั้งสองชดใช้หนี้เงินกู้ให้แก่ โจทก์ตามหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ จําเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่า จําเลยที่ ๑ ไม่ได้กู้เงินโจทก์ และไม่เคยทําหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่โจทก์ ลายมือชื่อในช่องผู้ผ่อนชําระในหนังสือรับสภาพ หนี้มิใช่ลายมือชื่อของจําเลยทั้งสอง แต่เป็นลายมือชื่อปลอม ภาระการพิสูจน์ความถูกต้อง แท้จริงแห่งเอกสารหนังสือรับสภาพหนี้ตกแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๔/๑ มิใช่ตกแก่จําเลยที่ ๑

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773

Facebook Comments