Home คดีแพ่ง ทำสัญญาเงินกู้แปลงหนี้ จากหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องรับผิดตามสัญญาหรือไม่

ทำสัญญาเงินกู้แปลงหนี้ จากหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องรับผิดตามสัญญาหรือไม่

6308

ทำสัญญาเงินกู้แปลงหนี้ จากหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องรับผิดตามสัญญาหรือไม่

คำพิพากษาฎีกา ๖๐๒๓/๒๕๖๑

การทําสัญญากู้ยืมเงินมีมูลกรณีแห่งหนี้สืบเนื่องมาจากจําเลยหรือ ก. ไม่สามารถวิ่งเต้นช่วยเหลือ ก. และ ธ. สอบเข้ารับราชการได้ แต่จําเลย ยังไม่สามารถนําเงินจํานวนดังกล่าวมาคืนฝ่ายโจทก์ได้ โจทก์จึงให้จําเลย ทําสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อเป็นหลักประกันไว้ กรณี มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ ให้จําเลยกู้ยืมเงินและมีการส่งมอบเงินกู้ เมื่อโจทก์ไม่ได้ทําสัญญากู้ยืมเงิน กันจริงกับจําเลยและเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ตามสัญญากู้ยืมเงิน เป็นเงินที่โจทก์จ่ายเป็นค่าวิ่งเต้นให้แก่จําเลยเพื่อช่วยเหลือ ก. และ ธ. สอบเข้ารับราชการได้ พฤติการณ์ที่โจทก์มอบเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อขอให้จําเลยหรือ ภ. นําไปวิ่งเต้นกับคณะกรรมการสอบหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อช่วยเหลือ ก. และ ธ. สอบเข้ารับราชการในวิธีการ ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบในการสอบ มุ่งหวังใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายใช้เงินในการ ตอบแทนจูงใจโดยมีเจตนาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติผิดต่อตําแหน่ง การงานให้กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยการช่วยเหลือบุตรสาว และบุตรเขยของโจทก์ เงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญากู้ยืมเงิน จึงมีที่มาจากมูลหนี้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๐ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จําเลยรับผิดชําระหนี้ตามสัญญา กู้ยืมเงินตามฟ้องได้ หนี้ที่เกิดจากสัญญาอันเป็นโมฆะย่อมเสียเปล่ามาแต่ต้น จะแปลงหนี้ใหม่เป็นหนี้เงินกู้ยืมหรือหนี้อย่างอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ จําเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินตามสัญญากู้ยืม

สรุปไม่ต้องรับผิด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

Facebook Comments