Home ประกันภัย เมื่อรถยนต์ถูกลักหายไป บ.ประกันภัย จ่ายค่าสินไหมเต็มวงเงินรถหายที่ทำประกันภัยไว้แก่เจ้าของรถ แล้ว บ.ประกันภัย จะเข้าเป็นผู้เสียหายในคดีลักทรัพย์เรียกค่าเสียหายคืนจากจำเลยในคดีอาญาได้หรือไม่

เมื่อรถยนต์ถูกลักหายไป บ.ประกันภัย จ่ายค่าสินไหมเต็มวงเงินรถหายที่ทำประกันภัยไว้แก่เจ้าของรถ แล้ว บ.ประกันภัย จะเข้าเป็นผู้เสียหายในคดีลักทรัพย์เรียกค่าเสียหายคืนจากจำเลยในคดีอาญาได้หรือไม่

2643

เมื่อรถยนต์ถูกลักหายไป บ.ประกันภัย จ่ายค่าสินไหมเต็มวงเงินรถหายที่ทำประกันภัยไว้แก่เจ้าของรถ แล้ว บ.ประกันภัย จะเข้าเป็นผู้เสียหายในคดีลักทรัพย์เรียกค่าเสียหายคืนจากจำเลยในคดีอาญาได้หรือไม่

มาดูแนวคำพิพากษาฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 880/2555

ผู้ร้อง(บ.ประกัน) มิใช่ผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยตรง เพียงแต่อ้างสิทธิในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ที่ถูกจำเลยลักไปซึ่งได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายที่ 2 ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยและมาใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากจำเลยเท่านั้น

ความเสียหายของผู้ร้อง(บ.ประกันภัย)ที่อ้างว่าได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปนั้นจึงเกิดขึ้นจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัย มิใช่เกิดจากการ กระทำผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดของจำเลย

สิทธิเรียกร้องความเสียหายของผู้ร้องจึงมิใช่เป็นการเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดเช่นเดียวกันกับผู้เสียหายทั้งสอง จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยใช้ราคาที่ผู้ร้องได้ชดใช้ไปตามสัญญาประกันภัยได้

ผู้เสียหายในคดีอาญา หมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง ซึ่งคดีนี้ผู้เสียหายในความผิดฐานลักทรัพย์รถยนต์คือผู้เสียหายทั้งสอง และพนักงานอัยการโจทก์มีคำขอท้ายฟ้องเรียกให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาแทนแก่ผู้เสียหายทั้งสองเท่านั้น โดยเป็นการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามมาตรา 43

และเมื่อพิจารณาประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 44/1 แล้ว ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่า สิทธิของผู้เสียหายที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตามมาตราดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวโดยแท้ของผู้เสียหายหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนตาม มาตรา 4, 5 และ 6 เท่านั้น ผู้เสียหายที่จะถือว่าเป็นเจ้าหนี้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 50 จึงหมายถึงผู้เสียหายในคดีอาญาเท่านั้น

สรุป บ.ประกันภัย ไม่อาจเข้าเป็นผู้ร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน เรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายไปในคดีอาญาได้ เพราะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง บ.ประกันภัย ต้องรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยไปใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนได้ในคดีแพ่งเท่านั้นครับ

มีปัญหาคดีประกันภัย

ติดต่อ ทนายอธิป 091 712 7444

Facebook Comments