Home คดีครอบครัว ไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก มีสิทธิยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่

ไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก มีสิทธิยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่

5462

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5540/2551

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นน้องสาวของนางสาวจำลองหรือนางจำลอง ผู้ตาย เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 158 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่อมาวันที่ 3 ตุลาคม 2549 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า หลังจากที่ผู้ร้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้ร้องทราบว่าเจ้ามรดกมีทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพิมาย บัญชีเงินฝากประจำเลขที่ 356-202085-3 ซึ่งตกทอดแก่นายบุญธรรมหรือพระบุญธรรมบิดาของผู้ตายและผู้ร้อง 1 ส่วนใน 5 ส่วน ซึ่งนายบุญธรรมหรือพระบุญธรรมเก็บสมุดบัญชีเงินฝากไว้ และนายบุญธรรมหรือพระบุญธรรมยกเงินฝากส่วนของตนให้แก่ผู้ร้องขอเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ผู้ร้องขอประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวกับเงินฝากในบัญชีดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ทายาท แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เพราะศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 158 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น จะต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกในส่วนเงินฝากเสียก่อน จึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก และมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก ขอให้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางจำลองหรือนางสาวจำลองในเงินฝาก บัญชีเงินฝากประจำเลขที่ 356-202085-3 เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องมิใช่ทายาทโดยธรรมซึ่งจะมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย จึงไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการเงินมรดกของผู้ตาย ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 158 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะผู้รับพินัยกรรมที่ดินดังกล่าว แต่ตามคำร้องขอของผู้ร้อง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 ผู้ร้องอ้างว่าหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องทราบว่าผู้ตายมีทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพิมาย บัญชีเงินฝากประจำเลขที่ 356-202085-3 ซึ่งตกทอดแก่นายบุญธรรมหรือพระบุญธรรมบิดาของผู้ตาย 1 ส่วนใน 5 ส่วน แล้วนายบุญธรรมหรือพระบุญธรรมได้ยกเงินฝากส่วนของตนให้แก่ผู้ร้องเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในบัญชีเงินฝากดังกล่าวในฐานะเจ้าของรวม และผู้ร้องขัดข้องในการจัดการเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว สิทธิของผู้ร้องที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับสิทธิในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกในที่ดินที่ผู้ร้องได้รับตามพินัยกรรม การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 จึงเป็นการยื่นคำร้องขอใหม่เข้ามาในคดีเดิม คำร้องดังกล่าวหาใช่เป็นคำร้องขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นไม่ ผู้ร้องชอบที่จะยื่นคำร้องขอเป็นคดีใหม่ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอในคดีเดิมจึงเป็นการมิชอบ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอของผู้ร้องและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและศาลฎีกาให้เป็นพับ

สรุป

สิทธิของผู้ร้องที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากในธนาคาร เป็นคนละส่วนกับสิทธิในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกในที่ดินที่ผู้ร้องได้รับตามพินัยกรรม การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกในบัญชีเงินฝากดังกล่าว จึงเป็นการยื่นคำร้องขอใหม่เข้ามาในคดีเดิม มิใช่เป็นคำร้องขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้น ผู้ร้องชอบที่จะยื่นคำร้องขอเป็นคดีใหม่ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอในคดีเดิมจึงเป็นการมิชอบ

สรุป ไม่ได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments