Home คดีอาญา ศาลยกฟ้องในคดีอาญาชั้นไต่สวนมูลฟ้อง มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือไม่

ศาลยกฟ้องในคดีอาญาชั้นไต่สวนมูลฟ้อง มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือไม่

11182

คําถาม เอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่าการกระทําความผิดอาญา ศาลยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง จะเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จหรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๓๐/๒๕๖๐

พฤติการณ์ของจําเลยกับพวกทําให้โจทก์เข้าใจว่าจําเลยกับพวกร่วมกันเบียดบัง เอาเงินผลผลิตปาล์มน้ํามันไปเป็นของตนโดยทุจริต การที่โจทก์ฟ้องว่าจําเลยกับพวกร่วมกัน ยักยอกเงินผลผลิตปาล์มน้ํามันจึงเป็นการใช้สิทธิทางศาลกล่าวหาจําเลยไปตามข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นจริง หาใช่โจทก์เอาความอันเป็นเท็จแล้วมาแกล้งกล่าวหาจําเลยไม่ การที่จําเลยมา ฟ้องโจทก์หาว่าโจทก์เอาความอันเป็นเท็จฟ้องจําเลยเป็นคดีอาญา ทั้งที่รู้แล้วว่าเรื่องที่จําเลย นํามาฟ้องโจทก์เป็นความเท็จ แม้ศาลจะยกฟ้องของจําเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ตาม การกระทําของจําเลยก็เป็นความผิดฐานฟ้องเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๕

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments