คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ พ.ศ.2563

ฟันแท้ทั้งซี่หัก 5 ซี่ขึ้นไป หมายความว่า ฟันแท้ของคนเรานั้นมีอยู่เพียงชุดเดียว เป็นอวัยวะที่ใช้ในการบดเคี้ยวย่อยอาหารขั้นต้นเพื่อนาเข้าสู่ ร่างกาย อีกทั้งเป็นอวัยวะที่เสริมสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์ของบุคคล ทำให้เกิดความสวยงามของใบหน้าและรักษารูปร่างและโครงสร้างของใบหน้า ตลอดจนช่วยในการออกเสียงที่มีความชัดเจนได้ดีซึ่งเป็นหน้าที่ของฟันแท้ การสูญเสียฟันแท้นั้นต้องเป็นการสูญเสียไปทั้งซี่ และไม่สามารถ ซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมแล้ว จึงถือว่าเป็นการสูญเสียฟันแท้แล้ว แต่เนื่องจากฟันแท้นั้นมีจำนวนถึง 32 ซี่ หากมีความสูญเสียฟันไปเพียงบางซี่ก็ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุข แต่หากต้องสูญเสียเป็นจำนวนที่มากแล้วย่อมส่งผลกระทบ ประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าต้องมีจำนวนกี่ซี่ถึงจะกระทบ และข้อเท็จจริงในบางซี่อาจเสียหายไปแล้วก็อาจส่งผลกระทบได้เช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้เป็นเกณฑ์ที่ง่ายต่อการพิจารณา ในเงื่อนไขนี้จึง กำหนดว่าฟันแท้ทั้งซี่นั้นต้องหักตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไปเป็นสาคัญ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นฟันซี่ใด ๆ ในจำนวนฟันที่ผู้ประสบภัยมีอยู่และได้รับความเสียหายและสูญเสียฟันแท้ดังกล่าว ดังนั้นหากผู้ประสบภัยนั้นต้องสูญเสียฟันแท้ทั้งซี่ตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป การสูญเสียฟันแท้ที่กำหนดไว้นี้จะต้องเป็นการสูญเสียฟันแท้อันเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถเป็นสำคัญ โดยความเสียหายของฟันนั้นไม่สามารถทำการรักษาได้เพราะรากฟันได้รับความเสียหายรุนแรงอย่างมากจนแพทย์ต้องทำการถอนออกทั้งซี่จึงจะถือได้ว่าเป็นการสูญเสียฟันแท้ทั้งซี่ แต่หากการถอนฟันแท้เกิดขึ้นโดยความต้องการของผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุจากรถแล้วนั้น ย่อมไม่เข้าเงื่อนไขของการสูญเสีย ฟันแท้แต่อย่างใด บริษัทจึงต้องมีการตรวจสอบและหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเสียหายที่แท้จริงก่อนการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กล่าวโดยสรุป

ฟันแท้ทั้งซี่หัก 5 ซี่ขึ้นไปและต้องเป็นการสูญเสียฟันแท้อันเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถเป็นสำคัญ โดยความเสียหายของฟันนั้นไม่สามารถทำการรักษาได้เพราะรากฟันได้รับความเสียหายรุนแรงอย่างมากจนแพทย์ต้องทำการถอนออกทั้งซี่จึงจะถือได้ว่าเป็นการสูญเสียฟันแท้ทั้งซี่

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments