ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพการใช้งานของร่างกายของผู้ประสบภัยที่ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ทั้ง ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นใด โดยไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาใช้งานได้ตลอดไปแล้ว เช่น ผู้ประสบภัย นั้นยังมีอวัยวะอยู่ครบแต่นอนติดเตียงไม่สามารถควบคุมการใช้งานของอวัยวะในร่างกายเพื่อทำการงานใดๆได้ตลอดไปแล้ว(นอนเสมือนเป็นผัก)จึงให้ถือว่าผู้ประสบภัยนั้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 500,000 บาท

การทุพพลภาพอย่างถาวร หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะ และ/หรือ การสูญเสียสมรรถภาพการใช้งานของอวัยวะนั้นถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปแล้ว เช่น ผู้ประสบภัยมีอาชีพเป็นนัก ฟุตบอลอาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพประจำได้รับความเสียหาย ต้องสูญเสียขาขวาหนึ่งข้างทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถใช้ขา หรือเท้าขวาเพื่อเล่นฟุตบอลได้อย่างถาวรตลอดไปแล้ว แต่ยังคงสามารถประกอบหน้าที่การงานอื่นใดได้ กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ประสบภัยนั้นต้องทุพพลภาพอย่างถาวร ในความหมายนี้แล้ว บริษัทจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments