เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย หรือผู้โดยสารถูกคู่กรณีฟ้องศาลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะเข้าต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
การที่บริษัทจะต่อสู้คดีแทนผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารได้
นั้นต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้นั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่ฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจํานวนเงินคุ้มครองสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัย หากบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะให้บริษัทเข้าต่อสู้คดีแทนแล้ว บริษัทก็ไม่มีสิทธิเข้าต่อสู้คดีแทน แต่เพื่อประโยชน์ได้เสีย ของบริษัท บริษัทอาจร้องสอดเข้าเป็นคู่ความร่วมในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57 ก็ได้

กล่าวโดยสรุป

ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments